ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ


Amaç ve Kapsam
Madde 1-Bu yönetmelik İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ekonomik ve sosyal gereklere, verimlilik ilkelerine uyarak, en uygun fiyat ve şartlarla, serbest rekabet yolu ile iç ve dış her türlü alım-satım, inşaat, onarım ve bakım, kiralama, finansal kiralama, taşıma hizmetlerinde, patent, lisans, know-how ve benzeri hallerle ilgili faaliyetlerde, proje, etüd ve müşavirlik hizmetlerinde akreditif, ekspertiz, gümrükleme, sigorta sözleşmesi akdetme işlerinde uyulan genel kuralları ve çalışacak komisyonların yetki ve sorumluluklarını saptar.

Tanımlar
Madde 2 - İzmir Ekonomi Üniversitesi: Adı geçen Üniversiteye bağlı akademik ve İdari bölümler ile diğer kuruluşları ve tüm teşkilatı;

Alım-Satım: Taşınır ve taşınmaz varlıklar ile her türlü ihtiyaç maddeleri hizmet ve haklarının en iyi şekilde uygun değer ve koşullarla zamanında alım ve satımını;

Yapım: Her türlü inşaat, imalat, teknik onarım, yıkma değiştirme, iyileştirme ve montaj işlerini;

Taşıma: Menkul şeylerin yerlerinin değiştirilmesi işlerini;

Hizmet: İlgili mevzuata göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek kişi, adi ortaklık, ortak girişim veya tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, etüt, plan, proje kontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmeti;

Kiralama: Taşınır ve taşınmaz mallarla, hizmet ve hakların kiralanması veya kiraya verilmesini;

Yaklaşık Bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedeli, yapım işlerinde keşif bedelini,

Uygun Fiyat: Bedel, evsaf ve şartlar bakımından uygun görülen fiyatı;

Yeterlik Belgesi: Genellikle yapım, taşıma ve hizmet ihaleleri ile gerektiğinde diğer ihalelerde isteklilerden talep edilen, ihale konusu işte yeterliliklerini gösteren resmi belgeler veya ilgili komisyona güven verici nitelikteki diğer belgelerin her birini;

İhale: Bu yönetmelikteki yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri;

Yüklenici: İhale yöntemlerinden birisiyle, işin üzerine ihale edildiği gerçek kişi, adi ortaklık, ortak girişim veya tüzel kişi, müteahhidi;

Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren veİzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından hazırlanan belgeleri;

Sözleşme: Üniversite yönetimi ile yüklenici (Müteahhit) veya başka kişi/kişiler arasında yapılan yazılı anlaşmayı;

Rayiç Bedel: İşlemin yapıldığı gündeki normal alım-satım değerini;

ifade eder.

Alım-Satım Yöntemleri
Madde 3 
- Bu yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işler aşağıdaki usullerden birine göre yapılır:

a) Piyasadan araştırma yapmak ve mümkün olabildiğince asgari üç firmadan teklif alınması suretiyle doğrudan temin,

b) 5.000 (beşbin) Türk Lirasına kadar alımlarda e-posta ve fax,

c) Kapalı zarf

ç) İlan suretiyle açık eksiltme

d) Davet suretiyle açık eksiltme

e) Açık artırma

f) Emanet usulü

g) Dış memleketlerde bulunan gerçek kişi, adi ortaklık, ortak girişim veya tüzel kişilerle Görüşme ve yazışma yapılarak doğrudan doğruya işlem yapılması

ğ)Yarışma düzenlemek veya seçme yapma.

Bu Yönetmelikte belirtilen usullerin dışında, yapılmasında fayda görülen veya acil bir durum ve zorunluluk arz eden işler için tatbik edilecek usul, şekil veşartlar; Rektörlüğün bu hususta yapacağı teklif üzerine Mütevelli Heyet tarafından kararlaştırılır.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden hangisinin uygulanacağını işin nitelik ve özelliğine göre Başkanlık Divanı belirler.

Kapsam Dışı İşler
Madde 4 
- Bedeli ne olursa olsun elektrik, su, PTT ve benzeri abonman sözleşmesine veya akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış işler için ödemeler Mali İşler Müdürlüğünce ilgili birimin talebi sonrası yapılır.

Uygulama
Madde 5 - Alım-satım işleri aşağıdaki esaslara göre yapılır: 

a) (Değişik: RG 28.03.2013/28573) Alım veya satım işini talep eden birimin talebi, Rektörün veya Genel Sekreterin onayı ve Teknik ve İdari İşler Müdürlüğüne sevki ile alım-satım işlem prosedürünün ilk aşaması gerçekleşir. Teknik ve İdari İşler Müdürlüğü bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen gerekli evrakları hazırlar.

b) Alım isteğinde bulunan birim yetkililerince bir ön inceleme ile o günkü piyasa koşulları ve birim fiyatları göz önünde tutularak yaklaşık bedel tespiti yapılır ve Teknik ve İdari İşler Müdürlüğüne bildirilir.

c) Şartnameler ve sözleşmeler, ihaleleri yapılacak iş ve hizmetlerin gerçekleşmesine ilişkin her türlü özellik ve ayrıntıları içeren teknik, idari ve hukuki belgelerdir. Şartnameler ihaleyi açacak veya alım yapacak birimin talebi ve Teknik ve İdari İşler Müdürlüğünün kontrolü ve başkanlığında ortak olarak hazırlanır. Şartname ve sözleşmelerin hazırlanmasında Hukuk Müşavirliğinin ve Mali İşler Müdürlüğünün görüşlerinin ve onayladıklarına ilişkin paraflarının alınması şarttır.

ç) Satın alınacak malzeme veya cihaz, ihale edilecek inşaat ve tesisat ve ithalat işlerinin özelliğine göre, alım-satım öncesi hazırlanacak şartname ile teklifi uygun görülen gerçek kişi, ortak girişim veya tüzel kişilerle yapılacak şartname, proje ve sözleşme taslakları, Teknik ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından ilgili birim desteği ile hazırlanır. Hukuk Müşavirliğince ve Mali İşler Müdürlüğünce görüş bildirilir. Gerekli hallerde, teknik şartnameler ve projeler konu hakkında uzmanlaşmış yerli ve yabancı kişi veya kuruluşlara da hazırlattırılabilir.

d) Aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamına giren işlemlere katılamazlar:

1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve bu görevlilerin birinci dereceye kadar, kan ve sıhrî hısımları ile ortakları,

2) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler,

e) Aşağıda belirtilen alım-satım işlemlerinde Üniversitenin Başkanlık Divanının kararıyla duyuru yapma zorunluluğu yoktur:

1) Yapılması acilen zorunlu olan işlerde,

2) Yapımı belli bir sanatçı veya işçi elinde bulunan güzel sanatlarla ilgili işlerin yaptırılması veya alınmasında,

3) Yapımı ve alımı tek kişi ya da firma elinde bulunan her türlü mal ve/veya hizmetlerin karşılanmasında.

f) Alım-satım yöntemlerinden ihale yönteminin seçilmesi durumunda ihaleye katılan isteklilerden, ihalenin kesinleşmesinden sonra yükleniciden, yaklaşık bedel üzerinden belirtilen oranlarda veya kesin olarak belirlenmiş miktarlarda, işin güvenirliliğini sağlamak üzere teminat alınır. Teminatlara ilişkin esaslar şunlardır:

1) Her ne sebeple olursa olsun Üniversitece alınan teminatlar üzerine istekliler veya yükleniciler tarafından ihtiyati tedbir konulamaz, haciz yapılamaz.

2) Alım ve ihalelerde alınabilecek teminatlar; tedavülde olan Türk Parası,teminat vermeye yetkili bankalardan alınacak banka teminat mektupları,Rektörlük tarafından ihalenin özelliğine göre kabul edilebilecek dövizlerdir.

3) Kabul edilebilir teminatlar; geçici, kesin ve avans olmak üzere üç çeşittir. Bunlardan; ihaleye gireceklerden işin yaklaşık bedeli belli olan işlerde %5 ila %10 oranında, yaklaşık bedeli belli olmayan işlerde ise Üniversitenin takdir edeceği miktar oranında geçici teminat olarak alınır. Geçici teminatların limit dışı ve en az üç aylık olması gerekir. Kesin teminat; ihale bedeli üzerinden şartnameye uygun olarak alınır ve bu teminat tutarı hiçbir şekil ve şartta geçici teminat miktarının altında olamaz. Kesin teminatın süresiz olması gerekir. 50.000 (ellibin) Türk Lirası ve üstünde olan kesin teminatlar için limit içi ve süresiz; 50.000 (ellibin) Türk Lirasının altında olan teminatlar için ise limit dışı ve süresiz olan teminat mektupları kabul edilir. Ayrıca; verilecek avans tutarında banka teminat mektubu alınır. Avans teminat mektuplarının altı aydan az olmamak koşulu ile süreli olması gerekir.

4) Geçici ve kesin teminatlar verildikten sonra, yüklenicinin talebi halinde, onay merciinin onayı alınmak kaydıyla, bu Yönetmelikte öngörülen aynı değerdeki diğer teminatların biri ile değiştirilebilir.

5) İhalenin yapılmasından sonra, geçici ihale kararı yetkili merci tarafından karara bağlanıncaya kadar, ihaleye katılanların geçici teminatları iade edilmez.

6) Yetkili merciinin onayından sonra en fazla üç isteklinin geçici teminatları, derece sırasına göre, içlerinden birisi ile sözleşme yapılıncaya kadar tutulur. Diğerleri talep halinde iade edilir. Sözleşme imzalandıktan ve gerekli kesin teminat alındıktan sonra tüm geçici teminatlar iade edilir.

7) Taahhüdün sözleşme şartlarına uygun şekilde yerine getirildiğinin anlaşılmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı Üniversiteye hiçbir yükümlülüğünün kalmadığının tespitinden sonra teminatlar iade edilir.

8) Yapım işlerinde ise; geçici kabul tutanağının onaylanması, varsa geçici kabulde görülen kusurların giderilmesi ve bu kusurlardan doğan zarar bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartı ile yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra da kalanı yükleniciye geri verilir.

g) Her nevi inşaat, tesisat ve tamirat malzeme alımları ve benzeri işlemler için cari sirkülerde belirtilen yetkiler çerçevesinde yetkili birimlerin onay ve kararı ile, taahhüdün yerine getirilmemesi halinde protesto çekmeğe ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın, varsa istihkaklarından mahsup edilmek, istihkakları yoksa sair surette tahsil edilmek kaydıyla banka teminat mektubu mukabilinde, yapılacak iş veya taahhüt bedelinin herhangi bir oranında ihale veya alım-satım şartnamesinde belirtilen avans verilebilir.

ğ) Alım-satım işinin büyüklüğüne ve özelliğine göre, alım-satım işleri komisyonlar vasıtasıyla yapılabilir. Komisyonların verdiği satın alma kararlarıMütevelli Heyet Başkanının onayı ile kesinleşir. Komisyonlara ilişkin esaslarşunlardır:

1) Mütevelli Heyet veya Rektörlük onayı alınmak suretiyle sürekli veya geçici alım-satım komisyonları kurulabilir.

2) Komisyonlar; Rektör başkanlığında, Genel Sekreter, Mali İşler Müdürü, Teknik ve İdari İşler Müdürü, ihtiyaç duyan ve talep eden birim amirinden oluşur. Rektör, başkanlık yetkisini Mütevelli Heyetin onay verdiği durumlarda ve yazılı olmak şartı ile kendi astlarına devredebilir. Komisyonda, ayrıca gerekli hallerde ve oy hakkı olmadan; Hukuk Müşaviri, tercüman ve teknik personel ile Teknik ve İdari İşler Müdürlüğünün görevlendireceği bir kişi raportör olarak görevlendirilebilir. Komisyon başkan ve üyelerinin resmi görevli, izinli veya raporlu olmaları nedeniyle komisyon toplantısına katılamayacağı durumlarda, bir üst makamın onayı alındıktan sonra, yerlerine vekilleri katılır. Bu gerekçelerin dışında, tespit edilmiş üyeler ve başkan komisyon çalışmalarına kesinlikle katılmak zorunda olup, katılmayan üye hakkında gerekli müeyyideler uygulanır.

3) Yapılacak alım-satım işleminin büyüklüğü ve komisyonların gerekli gördüğü durumlarda ilgili kuruluşlardan veya en az üç uzman kişiden oluşturulacak alt komitelerden görüş alınabilir.

4) Alım-satım işleminin ihale yöntemi ile yapılması durumunda; komisyon, bedeli ne olursa olsun her çeşit ihaleyi yapar.

h) Yaptırılacak işler, satın almalar veya satışlar daha küçük parçalara bölünmek suretiyle yetki limitlerinin altına düşürülmez ve işlemler aynı komisyon üyeleri tarafından tamamlanır.

ı) Alım-satım işleminin gerekliliği, büyüklüğü ve Rektörlüğün uygun gördüğü işlemlerde yazılı sözleşme yapılır. Sözleşmeye ilgili şartnameler eklenir. Sözleşmeye bağlanan iş Üniversitenin yazılı muvafakatı olmadıkça, başkasına devredilemez. Aksi takdirde sözleşme Üniversite tarafından feshedilir. Sözleşmenin devredilmesine muvafakat edilmesi halinde, devralacaklarda ilk ihale şartları aranır.

i) Müteahhitler, ihalenin ilgili mercilerce kabul edildiğinin veya onaylandığının kendilerine tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde şartnameye uygun olarak kesin teminatlarını Üniversite veznesine vermek; şartnamede yazılı damga vergisi, resim, harç ve masrafları kendilerine ait olmak üzere imzalayacakları sözleşmeyi veya taahhütnameyi Üniversiteye vermek zorundadır. Onbeş günlük müddetin son günü Pazar veya resmi tatile rastladığı takdirde müddet müteakip iş günü bitimine kadar uzamış sayılır.

Yürürlük
Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.


Bu yönetmelik 29.04.2002 tarihli ve 24740 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.