ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI BURS YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne başarılı öğrencilerin yerleşmesini sağlamak; Üniversite'ye alınan öğrencileri daha fazla çalışmaya teşvik etmek ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek üzere verilecek burslar ile öğretim ücreti indirimlerine ilişkin uygulamaların düzenli bir biçimde yürütülmesidir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Yabancı Dil Hazırlık Programı dâhil Üniversite'nin ön lisans ve lisans öğrencilerine sağlanacak burslar ve ücret indirimleriyle ilgili düzenlemeleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu yönerge, 2547 ve 4633 sayılı kanunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin ve Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

a) Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

b) Akademik birim: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını,

c) Lisans programı: Normal öğrenim süresi 4-6 yıl olan bir yükseköğretim programını,

ç) Ön lisans programı: Normal öğrenim süresi 2 yıl olan bir yükseköğretim programını,

d) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

f) Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Üniversite/İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

ğ) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Burslar

 

ÖSYS Bursu

MADDE 5 - (1) Burslu öğrenci kontenjanları ile özel yetenek sınavı sonuçlarına göre burs verilecek öğrenci kontenjanları, her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.

 

(2) Lisans programlarındaki öğrencilere sağlanan burs; yazokulu hariç yıllık öğretim ücretini ve şehir dışında ikamet edenler ile İzmir ili içinde olmakla beraber genel ulaşım araçlarıyla gün içinde Üniversiteye ulaşımı mümkün olmayanların, Üniversite tarafından belirlenen ilçelerde ikamet etmekte olan öğrencilerden isteyenlerin Üniversitenin sağladığı yurtta ücretsiz kalma olanağını kapsar. Burslu lisans öğrencilerinin yurtlardan yararlanma süresi; Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl, lisans programlarında normal öğrenim süresi kadardır.

 

(3) Ön lisans programlarında öğrencilere sağlanan burs yazokulu hariç yıllık öğretim ücretini kapsar, yurt ücretini kapsamaz.

 

(4) Burslardan yararlanma süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda azami 1 yıl; ön lisans ve lisans programlarında normal öğrenim süresi kadardır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler azami bursluluk süresine ilave edilir.

 

Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Bursu

MADDE 6 - (1) Burslu öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilir.

 

(2) Yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanı kapsamında burslu olarak kayıtlanan lisans öğrencilerine sağlanan burs; yaz okulu hariç öğretim ücretini kapsar, yurt ücretini kapsamaz.

 

(3) Burslardan yararlanma süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda azami 1 yıl; ön lisans ve lisans programlarında normal öğrenim süresi kadardır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler azami bursluluk süresine ilave edilir.

 
 
 

Dikey Geçiş Bursu

MADDE 7- (1) Burslu öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.

 

(2) Dikey geçiş sınavı ile burslu kontenjandan yerleşen lisans öğrencilerine sağlanan burs yaz okulu hariç öğretim ücretini kapsar, yurt ücretini kapsamaz.

 

(3) Burslardan yararlanma süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda azami 1 yıl; lisans programlarında normal öğrenim süresi kadardır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler azami bursluluk süresine ilave edilir.

 

Uluslararası Öğrenci Bursu

MADDE 8- (1) Üniversitenin uluslararasılaşma misyonu kapsamında, belirlenen ülke kontenjanları dahilinde lisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerine verilen uluslararası öğrenci bursunun kontenjanları, burs süresi ve koşulları Senatosunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

 

(2) Uluslararası öğrenci bursları; yaz okulu hariç öğretim ücretini, Üniversite yurtlarında kalmak isteyenlerin yurt ücretini, sağlık sigortası prim ödemesini kapsar. Öğrencinin diğer yaşam masrafları, ulaşım, transfer ve bürokratik işler harcamaları gibi masraflar burs kapsamının dışındadır.

 

Tahsisli Burslar

MADDE 9 - (1) Üniversite ve üniversite kurucu vakfı dışındaki gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından burs verilmek üzere Üniversitenin kullanımına tahsis edilecek fonlar ya da Üniversitenin kişi ve kuruluşlar adına oluşturacağı fonlardan çeşitli burslar verilebilir.

 

(2) "Şartlı Burs Bağışları"nın bağış yapanın isteğine göre tahsis edilmesi esastır. Tahsisli bursların kontenjanları, dağıtımı ve uygulanmasına ilişkin esaslar Senato'nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

 

(3) Bağış şartında bursiyerler ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönergedeki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.

 

(4) Tahsisli burslar, yaz okulunu ve yurt ücretini kapsamaz.

 

Akademik Başarı Bursu

MADDE 10- (1) Akademik başarı bursu kontenjanı ve burs oranları, Üniversite bütçesi ve olanakları göz önüne alınarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılır.

 

(2) Akademik başarı bursu Yabancı Dil Hazırlık Programı dışında, öğrenim gördüğü lisans/ön lisans eğitiminin kayıtlı olduğu bölümünde/ programında, bulunduğu öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarında üstün başarı gösteren aşağıda belirtilen koşulları sağlayan ara sınıf öğrencilerine, öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda indirim yapılmasını kapsar.

 

a)  Bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında kayıt yenilemek,

 

b) 1. sınıfın sonunda en az 60 AKTS, 2. Sınıfın sonunda en az 120 AKTS, 3. Sınıfın sonunda en az 180 AKTS, 4. sınıfın sonunda en az 240 AKTS, 5. sınıfın sonunda en az 300 AKTS’lik ders almış olmak ve ilgili yılın AKTS toplamı en az 50 olmak,

 

c) Bulunduğu öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarında aldığı derslerin not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olmak.

 

ç) Akademik başarı bursuna konu olan ilgili döneme/dönemlere işlenen staj notundan başarılı olmak.

 

d) Akademik başarı bursuna konu olan ilgili dönemlerde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

 

(3) Akademik başarı bursu, öğrencinin bursu aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez ve yaz okulu ücretlerini kapsamaz.

 

(4) Öğrenci aranan koşulları sağlaması halinde birden fazla akademik yılda başarı bursu alabilir.

 

(5) 4 yıllık lisans programlarındaki dördüncü sınıf öğrencileri ile 6 yıllık lisans programlarındaki altıncı sınıf öğrencileri şartları sağlamaları halinde Akademik Başarı Bursu İndirimi’nden yararlanabilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İndirimler

 

ÖSYS İndirimleri

MADDE 11 - (1) %75, %50 veya %25 indirimli öğrenci kontenjanları ile özel yetenek sınavı sonuçlarına göre indirim verilecek öğrenci kontenjanları, her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.

 

(2) ÖSYS indirimi, yaz okulu hariç öğretim ücreti üzerinden kayıtlanılan oranındaki indirimi kapsar, yurt ücretlerini kapsamaz.

 

(3) İndirimden yararlanma süresi, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda azami 1 yıl; ön lisans ve lisans programlarında normal öğrenim süresi kadardır. İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri indirim süresine ilave edilir.

 

Yabancı Dil Hazırlık Programı İkinci Yıl İndirimi

MADDE 12 -(1) İlk akademik yılın sonunda Yabancı Dil Hazırlık Programında başarılı olamayan öğrencilere,  Yabancı Dil Hazırlık Programının ikinci yılında öğretim ücretleri üzerinden %50 oranında indirim uygulanır.

 

(2) Yabancı dil hazırlık programı ikinci yıl indirimi, yaz okulunu ve yurt ücretlerini kapsamaz.

 

Kardeş, Ebeveyn, Çocuk, Eş, İndirimi

MADDE 13 -(1) Aynı süreler içinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören ebeveyn (anne-baba), çocuklara ve eşlere öğretim ücretleri üzerinden %10 indirim uygulanır.

 

(2) Kardeş, ebeveyn, çocuk, eş indirimi, yaz okulunu ve yurt ücretlerini kapsamaz.

 

(3) Kardeş, ebeveyn, çocuk, eş indirimden yararlananlardan herhangi birinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda diğer öğrencinin de izleyen yarıyıldan itibaren indirimi kesilir.

 

Ticaret Odası Üyeleri İndirimi

MADDE 14 - (1) Üniversiteye ücretli kontenjanlarından kabul edilen öğrencilerden, ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda İzmir Ticaret Odası ve İzmir İlçe Ticaret Odaları ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenen diğer il ve ilçe ticaret odası üyesi olan gerçek kişilerin 1. derece kan hısımları (anne/baba/kendisi) ile tüzel kişi üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup aynı zamanda son bir yıldan bu yana ortaklığı olan kişilerin 1. derece kan hısımlarına Mütevelli Heyetin uygun gördüğü oranda öğretim ücreti indirimi uygulanır.

 

(2) Sözkonusu gerçek veya tüzel kişiler her bir üyelik için bir kere indirim hakkından istifade edebilir.

 

(3) Gerçek ve tüzel kişilerin indirim hakkından yararlanabilmeleri için ilgili ticaret odasına 1 yıllık üyelik, son 1 yıldan bu yana ortaklık, temsil ve ilzama yetkili olma şartlarının hepsini sağlamış olması gerekir.

 

(4) Bu indirimden yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları Üniversiteye teslim etmeleri gereklidir.

 

a) Gerçek kişi olanların ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları oda kayıt belgesi.

 

b) Tüzel kişi olanların İzmir Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları son 1 yıldan bu yana ortak olduklarını gösteren belge, oda kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduklarını belirten belge.

 

c) İndirim hakkından yararlanacak öğrenci ve ebeveynlerinin nüfus fotokopileri.

 

(5) Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.

 

İEÜ (İzmir Ekonomi Üniversitesi), İZTO (İzmir Ticaret Odası) ve İEÜ Kurucu Vakıf Mensupları İndirimi

MADDE 15 - (1) İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi kadrolu personeline, personelin eş ve çocuklarına, İzmir Ekonomi Üniversitesi kurucu vakıf üyelerine, vakıf üyelerinin eş ve çocukları ile vakıf personeline, Mütevelli Heyetin uygun gördüğü oranda öğretim ücreti indirimi uygulanır.

 

(2) Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.

 

(3) İndirim alma hakkı verilen durumun ortadan kalkması halinde izleyen yarıyıldan itibaren öğrencinin indirimi kesilir.

 
 
 
 
 

Dikey Geçiş İndirimi

MADDE 16 - (1) Üniversitemiz önlisans programından mezun olarak Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitemiz lisans programlarına kayıtlanmaya hak kazananlara %25 oranında öğretim ücreti indirimi uygulanır.

 

(2) Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 1 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 4 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.

 

Akademik Başarı Bursu İndirimi

MADDE 17-(1) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan 4 yıllık lisans programlarındaki dördüncü sınıf öğrencileri ve 6 yıllık lisans programlarındaki altıncı sınıf öğrencileri "Akademik Başarı Bursu İndirimi" almaya hak kazanırlar ve bu indirimlerini İEÜ’de kabul edilecekleri lisansüstü programların ilk yılında bir defaya mahsus olarak kullanabilirler.

 

a) 4 yıllık lisans programlarında dördüncü sınıfa devam ettiği, 6 yıllık lisans programlarında beşinci sınıfa devam ettiği güz ve bahar dönemlerinde, kayıtlı olduğu 4 yıllık lisans programında dördüncü sınıfta (7 ve 8. yarıyıllarda), 6 yıllık lisans programında beşinci sınıfta (9 ve 10. yarıyıllarda)  aldığı derslerin genel not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olmak.

 

b) Akademik başarı bursuna konu olan ilgili döneme/dönemlere işlenen staj notundan/internlük değerlendirmesinden başarılı olmak.

 

c) Akademik başarı bursuna konu olan ilgili dönemlerde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

MADDE 18 - (1) Birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, sadece kapsamı geniş ve tutarı yüksek olan burstan/indirimden yararlandırılır.

 

MADDE 19 - (1) ÖSYS Burslu veya ÖSYS İndirimli öğrencilerin yatay geçiş yapmaları halinde “Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları”nda yer alan koşullar geçerlidir. 

 

MADDE 20 - (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından verilen burslar karşılıksız olup bu burslardan yararlanan öğrencilere her hangi bir mali veya hizmet yükümlülüğü getirmez.

 

Yürürlük

MADDE 21 - (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 22 - (1) Bu yönergeyi İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu yönergenin kabulü tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde burslu olarak öğrenim görmekte olan öğrencilere, eski yönergelerdeki lehlerine olan hükümler saklı kalmak üzere bu yönerge hükümleri aynen uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2014 ve öncesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde burslu kontenjanlardan kabul edilen öğrencilere, girdikleri tarihte geçerli olan hükümler uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 2015 ve öncesinde 11. madde kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne ÖSYS indirimi kapsamında kayıtlanan öğrenciler yurt ücretlerini, tabi oldukları indirim oranlarında indirimli olarak öderler.

 

GEÇİCİ MADDE 4-  (Ek SK 07.02.2017-303/A8-MH 07.03.2017-28) (1) 2016 ve öncesinde madde 5, 8 ve 11 kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne ÖSYS bursu,  ÖSYS indirimi veya uluslararası öğrenci bursu kapsamında kayıtlanan öğrenciler yaz okulu ücretlerini bursluluk oranında indirimli olarak öderler.

 

GEÇİCİ MADDE 5- (Ek SK 22.03.2017 307/A7-MH 04.04.2017 -29) (1) 2016 ve öncesinde 5. ve 11. madde kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne “ÖSYS Bursu” veya “ÖSYS İndirimi” kontenjanından yararlanarak kayıtlanan öğrencilerin bu burstan/indirimlerden, yararlanma süreleri yabancı dil hazırlık programında azami 2 yıl; ön lisans programlarında azami 3 yıl; lisans programlarında azami 5 yıl olarak devam eder.

 

GEÇİCİ MADDE 6- (Ek SK 22.03.2017 307/A7-MH 04.04.2017 -29) (1) 2016 ve öncesinde 5. ve 11. madde kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne “ÖSYS Bursu” veya “ÖSYS İndirimi” kontenjanından yararlanarak kayıtlanan öğrencilerden bursları/indirimleri durdurulanlara ve/veya kesilenlere, yabancı dil hazırlık programında azami 2 yılı; ön lisans programlarında azami 3 yılı; lisans programlarında azami 5 yılı aşmamış olmaları şartıyla 2017-2018 öğretim yılında bursları/indirimleri geri verilir.

 

 

 


Bu yönerge 28.02.2018 tarih ve 334/A-7 sayılı Senato kararı ve 06.03.2018  tarih ve 41 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.