ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI BURS YÖNERGESİ


 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- 
(1) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne başarılı öğrencilerin yerleşmesini sağlamak; Üniversite'ye alınan öğrencileri daha fazla çalışmaya teşvik etmek ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek üzere verilecek "Burslar"' ile ücret indirimlerine ilişkin uygulamaların düzenli bir biçimde yürütülmesidir.

Kapsam
MADDE 2-
 (1) Bu yönerge, İngilizce Hazırlık Programı dâhil Üniversite'nin ön lisans ve lisans öğrencilerine sağlanacak burslar ve ücret indirimleriyle ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- 
(1) (Değişik SK 27.12.2017/329-A/10-MHK 02.01.2018/39) Bu yönerge, 2547 ve 4633 sayılı kanunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin ve Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre düzenlenmiştir

Tanımlar
MADDE 4 –
 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik birim: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını,
b) (Değişik SK 11.07.2017/316-5-MHK 01.08.2017/33) Lisans programı: Normal öğrenim süresi 4-6 yıl olan bir yükseköğretim programını,
c) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) (Değişik SK 11.07.2017/316-5-MHK 01.08.2017/33) Ön lisans programı: Normal öğrenim süresi 2 yıl olan bir yükseköğretim programını,
d) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
g) Üniversite/İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tam Burs


Kapsamı
MADDE 5-
 (1) (Değişik SK 11.07.2017/316-5-MHK 01.08.2017/33) İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan "Tam Burs ":

a)(Değişik SK 07.02.2017-303/A8-MH 07.03.2017-28) Yaz okulu hariç yıllık Öğretim ücretini,
b)Şehir dışında ikamet edenler ile İzmir ili içinde olmakla beraber genel ulaşım araçlarıyla gün içinde Üniversiteye ulaşımı mümkün olmayan ve Üniversite tarafından belirlenen ilçelerde ikamet etmekte olan öğrencilerden isteyenlerin Üniversitenin sağladığı yurtta ücretsiz kalma olanağını kapsar.

(2) (Değişik SK 30.06.2016 282/A6-MH 12.07.2016 20/10) Ön lisans (2 yıllık) programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan "Tam Burs", yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanı kapsamında kayıtlanan lisans öğrencilerine sağlanan " Tam Burs " ile dikey geçiş sınavı ile yerleşen lisans öğrencilerine sağlanan "Tam Burs" yalnızca öğretim ücretini kapsar.

Kontenjanı
MADDE 6 -
 (1) (Değişik SK 30.06.2016 282/A6-MH 12.07.2016 20/10) Tam Burslu öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.

Başvuru ve Verilme Koşulları
MADDE 7 -
 (1) (Değişik SK 30.06.2016 282/A6-MH 12.07.2016 20/10) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilen Tam Burslu programlardan birini tercih ederek söz konusu programa yerleştirilen öğrencilere verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Kontenjan Bursları


Kapsamı
MADDE 8 -
 (1) (Değişik SK 30.06.2016 282/A6-MH 12.07.2016 20/10)  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilen %50,%25 vb. burslu programlardan birini tercih ederek yerleştirilen öğrencilere verilen bu burslar öğrencilerin her yıl ödemeleri gereken yıllık öğretim ücreti üzerinden belirlenen bursluluk oranlarında indirim yapılmasını kapsar.

(2)  (Değişik SK 07.02.2017-303/A8-MH 07.03.2017-28) Bu öğrenciler eğitim-öğretim süreleri boyunca yaz okulu hariç tüm eğitim ücretlerini bursluluk oranlarında indirimli olarak öderler.

Kontenjanı
MADDE 9 -
 (1) (Değişik SK 30.06.2016 282/A6-MH 12.07.2016 20/10) Burslu öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve kontenjanları ile birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.

Başvuru ve Verilme Koşulları
MADDE 10 - 
(1) (Değişik SK 30.06.2016 282/A6-MH 12.07.2016 20/10) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilen %50,%25 vb. burslu programlardan birini tercih ederek söz konusu programa yerleştirilen öğrencilere verilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diploma Bursu

Kapsamı
MADDE 11 - 
(Mülga SK 30.06.2016 282/A6-MH 12.07.2016 20/10)

Kontenjanı
MADDE 12- 
 (Mülga SK 30.06.2016 282/A6-MH 12.07.2016 20/10)

Başvuru ve Verilme Koşulları
MADDE 13-
 (Mülga SK 30.06.2016 282/A6-MH 12.07.2016 20/10)

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uluslararası Öğrenci Bursu

Kapsamı
MADDE 14- 
(1) Uluslararası öğrenci bursları;

a)  (Değişik SK 07.02.2017-303/A8-MH 07.03.2017-28) Yaz okulu hariç yıllık Öğretim ücretini,
b) Üniversite yurtlarında kalmak isteyenlerin yurt ücretini,
c) Sağlık sigortası prim ödemesini kapsar.

(2) Öğrencinin diğer yaşam masrafları, ulaşım, transfer ve bürokratik işler harcamaları gibi masraflar burs kapsamının dışındadır.

Kontenjanı
MADDE 15-
 (1) Bu bursların kontenjanları ve verilme şekli, süresi, koşulları Üniversite Senatosunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Başvuru ve Verilme Koşulları
MADDE 16- 
(1) Uluslararası öğrenci bursları Üniversitenin Uluslararasılaşma misyonu kapsamında, belirlenen ülke kontenjanları dahilinde lisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerine verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tahsisli Burslar

MADDE 17- (1) Üniversite ve üniversite kurucu vakfı dışındaki gerçek ve tüzel kişi yada kurumlar tarafından burs verilmek üzere Üniversitenin kullanımına tahsis edilecek fonlar ya da Üniversitenin kişi ve kuruluşlar adına oluşturacağı fonlardan çeşitli burslar verilebilir.

(2) "Şartlı Burs Bağışları"nın bağış yapanın isteğine göre tahsis edilmesi esastır. Tahsisli bursların kontenjanları, dağıtımı ve uygulanmasına ilişkin esaslar Senato'nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(3) Bağış şartında bursiyerler ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönerge’deki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.

(4)  (Ek SK 07.02.2017-303/A8-MH 07.03.2017-28)  Tahsisli burslar, yaz okulunu kapsamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Bursların Süresi ve Kesilmesi (Başlık Değişik SK 22.03.2017 307/A7-MH 04.04.2017 -29)

MADDE 18- (Değişik SK 22.03.2017 307/A7-MH 04.04.2017 -29) (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından verilen başarı bursu haricindeki bursların süresi, devamı ve kesilmesine ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir.

Bursların Devam Süresi
MADDE 19-
 (1) (Değişik SK 22.03.2017 307/A7-MH 04.04.2017 -29) (Değişik SK 11.07.2017/316-5-MHK 01.08.2017/33) Burslardan yararlanma süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda azami 1 yıl; ön lisans ve lisans programlarında normal öğrenim süresi kadardır.

(2) Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler azami bursluluk süresine ilave edilir.

(3) (Değişik SK 11.07.2017/316-5-MHK 01.08.2017/33) Tam burslu öğrencilerin üniversitenin sağladığı yurtlardan ücretsiz yararlanma süresi hazırlık sınıfı için 2 yıl, lisans programlarında normal öğrenim süresi kadardır.

MADDE 20- (Mülga SK 22.03.2017 307/A7-MH 04.04.2017 -29)

Bursların Kesilmesi
MADDE 21- 
(Değişik SK 22.03.2017 307/A7-MH 04.04.2017 -29)  (1) Burslar 19.maddede belirtilen öğrenim süresi kadar devam eder ve bu sürenin sonuna kadar kesilmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Başarı Bursu

Kapsamı
MADDE 22-
 (1) Hazırlık programı dışında, öğrenim gördüğü lisans/ön lisans eğitiminin kayıtlı olduğu bölümünde/ programında, bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında üstün başarı gösteren öğrencilere öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda indirim yapılmasını kapsar. Başarı bursu hazırlık eğitimini kapsamaz.

Kontenjanı
MADDE 23- 
(1) Üniversite bütçesi olanakları göz önüne alınarak öğrencilere verilecek başarı bursları kontenjan ve oranları Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılır.

Verilme Koşulları
MADDE 24-
 (1) Hazırlık programı dışında, öğrenim gördüğü lisans/ön lisans eğitiminin kayıtlı olduğu bölümünde/ programında, bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında üstün başarı gösteren öğrencilere verilir.

(2) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan ara sınıf öğrenciler "Başarı Bursu" almaya hak kazanırlar.

a)  (Değişik SK 11.07.2017/316-5-MHK 01.08.2017/33) Bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında kayıt yenilemek ve 1. sınıfın sonunda en az 60 AKTS, 2. Sınıfın sonunda en az 120 AKTS, 3. Sınıfın sonunda en az 180 AKTS, 4. sınıfın sonunda en az 240 AKTS, 5. sınıfın sonunda en az 300 AKTS’lik ders almış olmak ve ilgili yılın AKTS toplamı en az 50 olmak,

b) Bu iki dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olmak.

c) Başarı bursuna konu olan ilgili döneme/dönemlere işlenen staj notundan başarılı olmak.

ç) (Değişik SK 26.05.2017 312/A25-MH 06.06.2017 -31) Başarı bursuna konu olan ilgili dönemlerde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

(3) (Değişik SK 11.07.2017/316-5-MHK 01.08.2017/33) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan 4 yıllık lisans programlarındaki dördüncü sınıf öğrencileri ve 6 yıllık lisans programlarındaki altıncı sınıf öğrencileri "Başarı Bursu" almaya hak kazanırlar.

a) (Değişik SK 11.07.2017/316-5-MHK 01.08.2017/33) 4 yıllık lisans programlarında dördüncü sınıfa devam ettiği, 6 yıllık lisans programlarında beşinci sınıfa devam ettiği Güz ve Bahar dönemlerinde, kayıtlı olduğu 4 yıllık lisans programında dördüncü sınıfta (7 ve 8. yarıyıllarda), 6 yıllık lisans programında beşinci sınıfta (9 ve 10. yarıyıllarda)  aldığı derslerin ağırlıklı not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olmak.

b) (Değişik SK 11.07.2017/316-5-MHK 01.08.2017/33) Başarı bursuna konu olan ilgili döneme/dönemlere işlenen staj notundan/internlük değerlendirmesinden başarılı olmak.

c) (Değişik SK 11.07.2017/316-5-MHK 01.08.2017/33) Başarı bursuna konu olan ilgili dönemlerde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

(4) (25inci maddenin ikinci fıkrası buraya eklenmiştir SK 11.07.2017/316-5-MHK 01.08.2017/33) 4 yıllık lisans programındaki dördüncü sınıf öğrencileri ile 6 yıllık lisans programındaki altıncı sınıf öğrencileri başarı bursu için aranan koşulları sağlamaları halinde bu burslarını Üniversitede kabul edilecekleri bir Lisansüstü programa kabul edildikleri ilk yılında bir defaya mahsus olarak kullanabilirler. Bu bursların devamına ilişkin hususlar Üniversite tarafından belirlenir.

Başarı Bursunun Devam Süresi
MADDE 25-(
1) Başarı bursu, öğrencinin bursu aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez ve yaz okulu ücretlerini kapsamaz. Öğrenci aranan koşulları sağlaması halinde birden fazla akademik yılda başarı bursu alabilir.

(2) (24.maddenin ikinci fıkrasına lındı SK 11.07.2017/316-5-MHK 01.08.2017/33)

DOKUZUNCU BÖLÜM
İndirimler

Hazırlık Sınıfı İkinci Yıl İndirimi

Kapsamı
MADDE 26-(1) İngilizce Hazırlık Sınıfında ilk akademik yılın sonunda İngilizce Hazırlık Programını başarılı olarak tamamlayamayan öğrenciler öğrenimlerine başladıkları ikinci yıllarında "Kur Tamamlama (İngilizce Destek) Programı" na devam ederler.

(2) Kur Tamamlama Programı'na kayıt olan hazırlık sınıfı öğrencilerine %50 indirim uygulanır.

Kardeş İndirimi

Kapsamı
MADDE 27-(1) Aynı süreler içinde ebeveyn(anne-baba), çocuklar ve eşlerin Yüksek Lisans, lisans ve ön lisans programlarında öğrenim görmeleri halinde yıllık öğretim ücretlerinin toplamında %10 indirim uygulanır.

(2) Kardeş indirimi, öğrencilerin devam edebileceği yaz okulları ve yurt ücretlerini kapsamaz.

(3) Kardeş indirimden yararlananların öğrenim gören kardeşlerden herhangi birinin Üniversite ile ilişiğinin kalmaması durumlarında izleyen yarıyıldan itibaren, indirimleri kesilir.


Ticaret Odası Üyeleri İndirimi

Kapsamı ve Devam Süresi
MADDE 28- (1) Üniversiteye "Ücretli" kontenjanlarından kabul edilen öğrencilere uygulanır.

(2) (Değişik SK 11.01.2017-301/A6-MHK 08.02.2017-27) Ücretli kontenjanlara yerleşen adaylardan, ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda İzmir Ticaret Odası ve İzmir İlçe Ticaret Odaları ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenen diğer il ve ilçe ticaret odası üyesi olan gerçek kişilerin 1. derece kan hısımları (anne/baba/kendisi) ile tüzel kişi üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup aynı zamanda son bir yıldan bu yana ortaklığı olan kişilerin 1. derece kan hısımlarına %15 indirim uygulanır.

(3) Sözkonusu gerçek veya tüzel kişiler her bir üyelik için bir kere indirim hakkından istifade edebilir.

(4) (Eklendi SK 11.01.2017-301/A6-MHK 08.02.2017-27) Gerçek ve tüzel kişilerin indirim hakkından yararlanabilmeleri için ilgili ticaret odasına 1 yıllık üyelik, son 1 yıldan bu yana ortaklık, temsil ve ilzama yetkili olma şartlarının hepsini sağlamış olması gerekir.

(5) (Eklendi SK 11.01.2017-301/A6-MHK 08.02.2017-27) Bu indirimden yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları Üniversiteye teslim etmeleri gereklidir.

a) Gerçek kişi olanların ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları oda kayıt belgesi.

b) Tüzel kişi olanların İzmir Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları son 1 yıldan bu yana ortak olduklarını gösteren belge, oda kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduklarını belirten belge.

c)İndirim hakkından yararlanacak öğrenci ve ebeveynlerinin nüfus fotokopileri.

(6) (Değişik SK 11.07.2017/316-5-MHK 01.08.2017/33) Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 1 yıl, ön lisans (2 yıllık) programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.


İEÜ(İzmir Ekonomi Üniversitesi) ve İZTO(İzmir Ticaret Odası) Mensupları İndirimi

Kapsamı ve Devam Süresi
MADDE 29- (1) İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kadrolu akademik ve idari personeli ile eş ve çocuklarına %15 ücret indirimi uygulanır.

(2) (Değişik SK 11.07.2017/316-5-MHK 01.08.2017/33) Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 1 yıl, ön lisans (2 yıllık) programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.

(3) (Değişik SK 22.03.2017 307/A7-MH 04.04.2017 -29) İEÜ (İzmir Ekonomi Üniversitesi) ve İZTO (İzmir Ticaret Odası) Mensupları İndiriminden yararlananların eş, anne ve babasının Üniversiteden ayrılması durumlarında izleyen yarıyıldan itibaren indirimleri kesilir.

Dikey Geçiş İndirimi

Kapsamı ve Devam Süresi

MADDE 30- (1) (Ek SK 27.12.2017/329-A/10-MHK 02.01.2018/39) Üniversitemiz önlisans programından mezun olarak Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitemiz lisans programlarına kayıtlanmaya hak kazananlara %25 oranında indirim uygulanır.

(2) (Ek SK 27.12.2017/329-A/10-MHK 02.01.2018/39)Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 1 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 4 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.


ONUNCU BÖLÜM
Genel Hükümler

MADDE 31 - (1) (Madde No Değişik SK 27.12.2017/329-A/10-MHK 02.01.2018/39) (Mülga SK 26.05.2017 312/A25-MH 06.06.2017 -31)

(2) (Mülga SK 22.03.2017 307/A7-MH 04.04.2017 -29)

MADDE 32 - (1) (Madde No Değişik SK 27.12.2017/329-A/10-MHK 02.01.2018/39) Birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, kapsamı geniş ve tutarı yüksek olan burstan/indirimden yararlandırılır.

MADDE 33 - (1) (Madde No Değişik SK 27.12.2017/329-A/10-MHK 02.01.2018/39) Tam burslu öğrencilere, “Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları”nda belirtilen şartları sağlamaları halinde kurum içinde başka bölümlere burslu olarak yatay geçiş yapmasına izin verilebilir.

MADDE 34 - (1) (Madde No Değişik SK 27.12.2017/329-A/10-MHK 02.01.2018/39) İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından verilen burslar karşılıksız olup bu burslardan yararlanan öğrencilere her hangi bir mali veya hizmet yükümlülüğü getirmez.

Yürürlük
MADDE 35- 
(1) (Madde No Değişik SK 27.12.2017/329-A/10-MHK 02.01.2018/39) Bu yönerge, Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 36 
- (1) (Madde No Değişik SK 27.12.2017/329-A/10-MHK 02.01.2018/39) Bu yönergeyi İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu yönergenin kabulü tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde burslu olarak öğrenim görmekte olan öğrencilere, eski yönergelerdeki lehlerine olan hükümler saklı kalmak üzere bu yönerge hükümleri aynen uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2014 ve öncesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde tam burslu kontenjanlardan kabul edilen öğrencilere, girdikleri tarihte geçerli olan hükümler uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 2015 ve öncesinde 8. madde kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne diğer kontenjan bursları kapsamında kayıtlanan öğrenciler yurt ücretlerini tabi oldukları bursluluk oranlarında indirimli olarak öderler.

GEÇİCİ MADDE 4-  (Ek SK 07.02.2017-303/A8-MH 07.03.2017-28) (1) 2016 ve öncesinde madde 5, 8 ve 14 kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne tam burs, diğer kontenjan bursu veya uluslararası öğrenci bursu kapsamında kayıtlanan öğrenciler yaz okulu ücretlerini bursluluk oranında indirimli olarak öderler.

GEÇİCİ MADDE 5- (Ek SK 22.03.2017 307/A7-MH 04.04.2017 -29) (1) 2016 ve öncesinde “Tam Burs” veya “Diğer Kontenjan Bursu” kontenjanından yararlanarak Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerin bu burslardan yararlanma süreleri yabancı dil hazırlık programında azami 2 yıl; ön lisans (2 yıllık) programlarında azami 3 yıl; lisans programlarında azami 5 yıl olarak devam eder.

GEÇİCİ MADDE 6- (Ek SK 22.03.2017 307/A7-MH 04.04.2017 -29) (1) 2016 ve öncesinde “Tam Burs” veya “Diğer Kontenjan Bursu” kontenjanından yararlanarak Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerden bursları durdurulanlara ve/veya kesilenlere, yabancı dil hazırlık programında azami 2 yılı; ön lisans (2 yıllık) programlarında azami 3 yılı; lisans programlarında azami 5 yılı aşmamış olmaları şartıyla 2017-2018 öğretim yılında bursları geri verilir.


Bu yönerge 19.08.2015 tarih ve 254/A-6 sayılı Senato kararı ve 02.09.2015 tarih ve 10 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.