İDARİ VE TEKNİK PERSONEL YÖNERGESİ


 

 

 

 

Amaç ve Hukukî Dayanak

Madde 1-Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 14.04.2001 tarih ve 24375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4633 sayılı kanunla kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi idarî ve teknik personelinin Üniversiteye ilişkin hak ve yükümlülüklerinin ve çalışma koşullarının genel prensiplerini düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2-Bu Yönerge İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde çalışan idarî ve teknik personelin tümünü kapsar.

 

Tanımlamalar

Madde 3-Bu yönergede;
“Üniversite” İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni,
“Mütevelli Heyeti” İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
“Rektör” İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü’nü,
“Personel Komitesi” İzmir Ekonomi Üniversitesi Personel Komitesini,
“Üniversite Yönetim Kurulu” İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
“Personel” İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde belirli ve/veya belirsiz süre ile çalışan idarî ve teknik elemanları ifade eder.

 

Personel Politikası

Madde 4-İzmir Ekonomi Üniversitesi personel politikası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat, Mütevelli Heyeti’nin koyduğu genel esaslar ve bu yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen ilkeler çerçevesinde Personel Komitesi tarafından saptanır.

 

Personel Komitesi

Madde 5-Personel Komitesi, Rektör, atanmış ise personelden sorumlu Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter ve tüm idari birim müdürlerinden oluşur.

 

Personel Komitesi Başkanı Rektördür. Rektörün bulunmadığı zamanlarda personel komitesi başkanlığını ilgili rektör yardımcısı yürütür. Komitenin raportörlüğünü Mali İşler ve İnsan Kaynakları Müdürü yapar.

 

Personel komitesi, Rektör tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere Rektörün çağrısı üzerine toplanır.


Personel Politikasının İlkeleri
Madde 6
-Üniversitenin personel politikası, aşağıdaki ilkeleri içerir.

a) Personelin çalışma arzusunu teşvik edici ve Üniversite amaç ve hedeflerine olan katkılarını arttırıcı nitelikte çalışma düzeni hazırlamak ve personel arasında olumlu ilişkiler kurulmasına yardımcı olmak.

b) Personeli, başarısını göz önünde bulundurarak ödüllendirmek.

c) Personelin kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek.

d) Personeli bilgi, yetenek ve deneyimini arttırıcı olanakları hazırlayarak eğitmek ve gelişmesini sağlamak.

e) Personelin, görevin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, tutum ve davranışlarını düzenlemek, geliştirmek ve denetlemek.

Kadroların Belirlenmesi

Madde 7-Üniversite idarî ve teknik personel kadroları ve bu kadrolara alınacak personelin nitelikleri Personel Komitesinin görüş ve önerileri alınarak Rektör tarafından hazırlanır ve Mütevelli Heyeti’nin onayına sunulur.

 

Personel Alımı

Madde 8-Personel alımı, Mütevelli Heyeti’nin onayladığı norm kadro kapsamı dahilinde Rektörlükçe yapılır. Yıl içinde mevcut kadro dışında personel ihtiyacının ortaya çıkması halinde yeni kadro talepleri Mütevelli Heyeti’nin onayına sunulur.

 

Madde 9-İlgili birim amirinin norm kadrolar dikkate alınarak bir üst makama yapacağı personel talebi üzerine Rektör, Rektör Yardımcısı, Öğrenci Dekanı, Genel Sekreter Malî İşler ve İnsan Kaynakları Müdürü ve talepte bulunan birim amirinden oluşan komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu personelin alımına ihtiyaç duyulup duyulmayacağı belirlenir. İhtiyacın belirlenmesi halinde personel alımına geçilir.

 

Madde 10-Personel alımında izlenecek yöntemler şunlardır:

a) Geçmişte yapılan iş başvurularının değerlendirilmesi.

b) İlgili kurum ve kuruluşlarla temasa geçilerek aday belirlenmesi.

c) Basın yoluyla gerekli duyurular yapılarak alınan aday başvurularının değerlendirilmesi.

d) Danışmanlık şirketlerinin önerileri ile alınan aday başvurularının değerlendirilmesi

Bu yöntemlerden hangisinin/hangilerinin uygulanacağına, ihtiyacın aciliyeti ve alınacak personelin niteliği dikkate alınarak Rektör tarafından karar verilir.

Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

Madde 11-Adayların aşağıda belirtilen şartlara sahip olması gerekir.

a) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hürriyeti bağlayıcı bir cezadan hükümlü bulunmamak.

b) 18 yaşındın küçük olmamak.

 

c) Tercihen, yapacağı görevin gerektirdiği düzeyde İngilizce bilmek.

d) Atanacağı kadro için öngörülen asgari eğitim-öğretim şartlarına sahip olmak.

e) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak.(İstisnai hallerde askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Rektörün izni gereklidir.)

 

f) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı “mecburi hizmet” yükümlülüğü olmamak.

g) İşe alınacağı kadrodaki görevini sürekli olarak yapabilecek ruh ve beden sağlığına sahip bulunmak. (Bu husus Üniversite’nin belirleyeceği sağlık kuruluşlarından birinden alınacak sağlık raporu ile belirlenir.)

 

h)Özürlü ve eski hükümlülerin çalıştırılmasında İş Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen hükümler uygulanır.

 

Personel Seçimi ve Atama
Madde 12-
İşe alınacak personelin seçimi için Rektör tarafından bir komisyon görevlendirilir. Komisyonda talepte bulunan birimin amiri ve bir üst amir ile ihtiyaç duyuluyorsa alınacak personelin konusunda uzman olan kişiler bulunur.

 

Yeterli sayıda adayın bulunması durumunda, komisyon adayın referansları ve mülâkat sonucunu göz önünde bulundurarak belirlediği 3 adayı, atanması için Rektöre önerir. Gerek duyulan hallerde adaylar ayrıca yazılı veya sözlü sınava da tâbi tutulabilir.

 

Ücret cetvelindeki sınırlar içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmış bulunan norm kadrolara, önerilen adaylardan biri Rektör tarafından atanır. Bunun dışındaki atamalar Mütevelli Heyeti’nin onayına tabiidir.

 


Madde 13-Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen norm kadrolara atanacak personele ödenecek ücret cetveli Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti’nin onayına sunulur.

Çalışma Süreleri
Madde 14
-Haftalık çalışma süresi 45 saati geçmemek şartıyla Rektör tarafından işin ve halin gereklerine göre tespit edilerek düzenlenir.

 

Üniversite Dışı Hizmet Yasağı
Madde 15
-Personel, mesai saatleri dışında dahi olsa Üniversite dışında hiçbir görev yapamaz, ticari bir işle başka kişilerin vasıtasıyla dahi olsa meşgul olamaz.

 

Mevzuatta zorunlu olarak öngörülen hakemlik, arabuluculuk, bilirkişilik vb. görevler bu yasağın dışındadır.

 

Görevlendirmeler
Madde 16
-Personel, araştırma, eğitim, seminer, temsil ve görevin gerektirdiği diğer nedenlerle yurt içinde harcırahlı veya harcırahsız olarak 1 haftaya kadar ilgili birim amirinin teklifi ve Genel Sekreter’in onayı ile görevlendirilebilir. Bu süreyi aşan yurt içi veya yurt dışındaki görevlendirmelerde ilgili birim amiri ve Genel Sekreterin teklifi üzerine Rektör onayı alınır.

 

Görev nedeniyle şehir ve Türkiye sınırları dışına yapılacak seyahatlerde ödenecek yolluk ve diğer ödemeler Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen Seyahat ve Seyahat Avans Yönergesi’ne göre yapılır.

Performans Değerlendirmesi
Madde 17
-Personelin başarısının değerlendirilmesinde yıl içindeki çalışması, iş disiplini, gayreti, devam ve gelişmesi göz önünde bulundurularak birim amiri tarafından hakkında yılda bir defa “Performans Değerlendirmesi Formu” doldurulur. ”Performans Değerlendirme Formu” Rektör tarafından tasdik edildikten sonra Genel Sekreterlikte saklanır. Personelin göreve devamı, ücret artışı, gelişmesi ve yeni görevlere geçmesinde bu değerlendirme dikkate alınır.

 

Görevde Yükselme
Madde 18
-Personelin bağlı bulunduğu birim amirinin görüşü alınarak Rektör tarafından üst görevlere yükseltilmesi yapılabilir. Ayrıca personelin başarısı dikkate alınarak ödeme cetvelindeki sınırlar dahilinde Rektör tarafından ücretlerinde zam yapılabilir. Bu sınırların aşılması halinde Mütevelli Heyeti’nin onayı alınır.

 

İzinler
Madde 19
-Personelin, yıllık, mazeret, sağlık, gebelik, analık vb. izinlerinin verilmesinde İş Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat uygulanır.

 

Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve birim Müdürlerinin yıllık izinleri Genel Sekreter’in teklifi üzerine Rektör onayı; diğer personelin yıllık izinleri ise birim amirinin teklifi üzerine Genel Sekreterin onayı ile işin niteliğine göre hizmetleri aksatmayacak şekilde kullanılır.

 

Vekalet Etme, Ek Görev

Madde 20-Personele amirin uygun gördüğü durumlarda, vekaleten veya ek görev olarak kendi görevi dışında görev verilebilir.

 

Disiplin
Madde 21

a) Üniversite çıkar ve itibarının korunmasında,

b) Görevlerin, ilgili mevzuat ile Üniversitede uygulanan usullerle belirlenen kurallara uygun olarak yerine getirilmesinde,

c) Yetki ve sorumluluk sınırlarını aşan,

d) Üniversitenin iş huzurunun korunmasında ve çalışma düzeninin sağlanmasında kayıtsızlık gösteren ve ihmali olan personel hakkında disiplin soruşturması açılır.

 

Madde 22-Disiplin soruşturması açmaya Rektör yetkilidir. Rektör, disiplin suçu hakkında bizzat veya dolaylı olarak bilgi sahibi olduğunda soruşturmayı bizzat kendisi yapabileceği gibi soruşturmacı tayini sureti ile de yaptırabilir.

 

Soruşturmanın yürütülmesinde, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nde belirtilen yöntem uygulanır.

 

 

Disiplin Cezaları
Madde 23

a)Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

b)Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu görüldüğünün yazı ile bildirilmesidir.

c)Göreve son verme: Üniversitedeki görevine son verilmesidir.

 

Uyarma Cezası
Madde 24-
Personelin aşağıdaki eylem ve davranışlarına “Uyarma” cezası verilir.

a) Görevinde kayıtsızlık, dikkatsizlik, düzensizlik göstermek, çalışma saatleri içinde görevi ile ilgili olmayan işlerle meşgul olmak.

b) Görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak geç gelmeyi ve erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek (bir ay içinde üç defa geç gelme veya erken ayrılma halinde bu fiil tamamlanmış sayılır.)

c) Amirlerini ve iş arkadaşlarını rahatsız edici, ortak çalışmalarda işbirliğini bozucu ve işi aksatıcı davranışlarda bulunmak.

d) Giyim, görünüş ve davranışlarda Üniversite’nin ciddiyeti ile bağdaşmaz tutumda olmak.

e) İş ilişkilerinde Üniversite’nin çıkar ve itibarıyla bağdaşmayan tavır takınmak.

Kınama Cezası
Madde 25
-Kınama cezası uygulanacak eylem ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir.

 

a)Uyarma cezası verildiği halde, uyarma cezasına konu olan eylemi tekrarlamak.

 

b)İzinsiz ve geçerli özürü olmadığı halde 1 gün göreve gelmemek.

c)Üniversite’de çalışma düzeni ve huzurunu bozucu gruplaşmaları teşvik etmek ve bu nitelikteki gruplarda yer almak.

d)Çalışma arkadaşlarını görevlerini ihmale teşvik etmek, çalışmalarını engellemek.

 

Göreve Son Verme

Madde 26-İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde öngörülen bildirimsiz fesih hakkı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda yazılı hallerde personelin akdine son verilir.

a) Kınama cezası verilen eylemi tekrarlamak.

b) Üniversite’ye ve üniversite ile iş ilişkisi bulunan gerçek veya tüzel kişilere ya da ortak girişimlere ait sırları, her ne sebeple olursa olsun açığa vurmak.

c) Görevini kötüye kullanmak ve doğrudan doğruya veya dolaylı olarak özel çıkar sağlamsak.

d) Elektronik belge ve kayıtlar dahil olmak üzere her türlü belge ve kayıtta tahrifat yapmak, yaptırmak.

e) Üniversite Yönetimi’nin yazılı izni olmadan Üniversite dışında görevler üstlenmek, siyasî partilerin yetkili kurullarında aktif görevler almak.

f) Üniversite’nin tarafsızlığına, görünüş ve itibarına zarar verecek nitelikte sosyal ve siyasi faaliyette bulunmak.

g) Üniversite’de görevli iken işlediği bir suç nedeniyle 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemek veya affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hürriyeti bağlayıcı bir cezadan hüküm giymek.

h) İzin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 gün veya bir ay içinde iki defa her hangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda 3 iş günü göreve gelmemek.

ı) İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak.

i) Kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmek, üniversitede kullanmakta olduğu araç-gereç ve teçhizatı on günlük ücretinin tutarı ile ödeyemeyecek derecede hasara veya kayba uğratmak.

 

Madde 27-Uyarma cezası, kusurlu bulunan personele görevli olduğu birim müdürü; birim müdürleri, genel sekreter yardımcısı ve genel sekretere ise Rektör tarafından verilir. Kınama ve göreve son verme cezaları ise Disiplin Kurulu yerine geçen Üniversite Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Cezalar Genel Sekreter tarafından tebliğ edilir.

 

Sosyal Haklar
Madde 28
-Personel, ilgili mevzuatta öngörülen sosyal haklardan yararlandırılır.

 

Personel Dosyası
Madde 29
-Personel dosyası, personelin ilişiği kesilse dahi ilgili birimde saklanır.

 

Devir Teslim
Madde 30
-Üniversite ile ilişiği kesilen personelden ayrılmadan önce sorumluluğunda bulunan bilgi ve belgeler ile zimmetinde bulunan demirbaşı tutanakta teslim etmek zorundadır.

 

Bu zorunluluğun yerine getirilmemesinden dolayı Üniversite’nin uğrayacağı zarar ve ziyandan personel kişisel olarak sorumludur ve Üniversite’nin uğradığı zararı karşılamakla yükümlüdür.

 

İbraname
Madde 31
-Üniversiteden ayrılan ve bütün alacakları ödenen personelden, Üniversite ile hiçbir ilişiğinin kalmadığını gösterir bir ibraname alınır. İbraname ilgilinin özel dosyasında saklanır.

 

Kıdem Tazminatı
Madde 32
-Hizmet akdi sona eren personele İş Kanunu’nda gösterilen esaslar dahilinde kıdem tazminatı ödenir.

 

Kıdem tazminatına esas olacak hizmet süreleri İş Kanunu hükümlerine göre hesaplanır. Kıdem tazminatına esas alınacak ücretin hesabında, iş mevzuatının öngördüğü esaslar uygulanır.

 

Yürütme
Madde 33
-Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

 

Yürürlük
Madde 34
-Bu yönerge Mütevelli Heyeti tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

Bu yönerge 27.11.2001 tarih ve 10/9 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.