AKADEMİK PERSONEL YÖNERGESİ


 

Amaç
Madde 1-(1)
Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde görevlendirilecek akademik personelin atanmasında, akademik unvan ile görev ve sorumluluklarının belirlenmesinde, terfiinde, özlük haklarının ve Üniversite ile olan tüm ilişkilerinin düzenlenmesinde uygulanacak esasları belirlemektir.

Hukuki Dayanak
Madde 2-(1)
Bu yönerge 14.04.2001 tarihli ve 24375 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4633 sayılı İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin kuruluşu ile ilgili kanun ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne dayanır.

Tanımlar
Madde 3-(1)
Bu yönergede geçen;
Üniversite:İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni,
Mütevelli Heyet:İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ni,
Rektör:İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
Rektör Yardımcısı:İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcılarını,
Dekan:Üniversiteye bağlı Fakülte Dekanlarını,
Müdür: Üniversiteye bağlı Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü ve Araştırma Merkezi Müdürlerini,
Bölüm Başkanı: Fakülte veya yüksekokullara bağlı bölümlerin başkanlarını
ifade eder.

Akademik Unvanlar
Madde 4-

(1)İzmir Ekonomi Üniversitesindeki akademik unvanlar aşağıdaki gibidir.

(2)(Değişik SK 02.05.2018-340-A/7- MH 02.05.2018-43)Araştırma Görevlisi: Araştırma görevlisi, yükseköğretim kurumlarında yapılan eğitim, araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanlarıdır.

(3)(Ek SK 02.05.2018-340-A/7- MH 02.05.2018-43)Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir.

(4)(Ek SK 02.05.2018-340-A/7- MH 02.05.2018-43)Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleridir.

(5)(Değişik SK 02.05.2018-340-A/7- MH 02.05.2018-43)Öğretim Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanıdır.

(6)(Değişik SK 02.05.2018-340-A/7- MH 02.05.2018-43)Doktor Öğretim Üyesi: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan akademik unvana sahip kişidir.

(7)(Değişik SK 02.05.2018-340-A/7- MH 02.05.2018-43)Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik akademik unvanına sahip kişidir.

(8)(Değişik SK 02.05.2018-340-A/7- MH 02.05.2018-43)Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

Devamlı ve Kısmi Statülü Akademik Personel
Madde 5-(1)
Üniversitede görevlendirilecek akademik personel, "devamlı" ve "kısmî statülü" olmak üzere iki ayrı statüde çalışır.

 

a)(1)Üniversitede devamlı statüde görev yapanlar:

(2)Bu statüde görev alan akademik personel mesailerini Üniversite ile ilgili çalışmalara ayırır ve özel kanunlarla belirlenen görevler ile telif hakları hariç olmak üzere, başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmî veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler. Bireysel ya da müşterek olarak üniversite adına veya başka kurumlar adına yapabilecekleri araştırma ve proje çalışmaları yürütmeleri ve başka bir yükseköğretim kurumunda ders vermeleri Rektörün iznine tabidir. Üniversitedeki görevlerini aksatmamak koşuluyla bireysel gelişmelerine katkıda bulanabilecek diğer kişi, kurum veya kuruluşlar adına yapabilecekleri proje ve danışmanlık faaliyetlerini "Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Yönergesi" kapsamında yürütebilirler.

(3)Devamlı statülü öğretim elemanları sözleşmelerindeki şartlara uymak zorundadırlar.

b)(1)Üniversitede kısmî statüde görev yapanlar:


(2)Bu statüde görev yapan öğretim üyeleri haftada en az 20 saat üniversitede bulunmak, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmalarını dekanlar ve bölüm başkanlarının gösterdiği yerde ve onun denetimi altında yapmakla yükümlüdürler.

 

(3)Kısmî statüdeki öğretim üyeleri Üniversite ile yaptıkları sözleşme süresince bu sözleşmedeki kurallara uymak zorundadırlar.

 

Atama ve Sözleşmelerin Yenilenmesi
Madde 6-(1)
(Değişik SK 02.05.2018-340-A/7- MH 02.05.2018-43)Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına atama, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından yapılır. Sözleşme süreleri sona eren öğretim üyelerinin sözleşmeleri aynı usulle yenilenebilir.

(2)(Değişik SK 20.06.2018-345-A/4-MH 10.07.2018-01)(Değişik SK 02.05.2018-340-A/7- MH 02.05.2018-43) (Değişik : SK-19/12/2006–82 A-13/MH-22/12/2006-B/10)  Öğretim görevlileri “Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Kadrolara Atama İçin Başvuru ve Giriş Sınavı Esasları”nda belirtilen koşulları yerine getirmek suretiyle ilgili dekanın/müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile atanırlar. 

(3)(Mülga : SK-13/07/2011–175 A-6)

(4)(Değişik SK 02.05.2018-340-A/7- MH 02.05.2018-43) (Ek: SK-13/07/2011–175 A-6) Öğretim görevlilerinin sözleşmeleri de yıllık faaliyetleri değerlendirilerek ilgili dekanın/müdürün teklifi ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet onayı ile yenilenebilir.

Akademik Görev ve Sorumluluk
Madde 7-(1)
Öğretim elemanlarının haftada verecekleri ders saatinin asgarî limitleri sözleşmelerinde belirtilir. Akademik personelin, vereceği derslere ek olarak lisans ve lisansüstü öğrencilerine danışmanlık yapması, lisans ve lisansüstü tezleri yönetmeleri, öğretim elemanlarının eğitimine yardımcı olması, araştırma projeleri hazırlayıp yönetmesi, akademik yayın yapması ve Üniversitenin çeşitli komisyon, kurul ve komitelerine katılması zorunludur. Rektör, idarî görev yapan akademik personelin zorunlu ders saatini azaltabilir.

 

(2)Öğretim üyelerinin, ders ve görevleri ile ilgili hususlar sözleşmelerinde belirtilir. Öğretim üyeleri, katıldıkları ulusal ve uluslararası toplantılarda tebliğ sunarak veya oturum yöneticisi,olarak edindikleri bilgi ve tecrübelere ilişkin görüşleri de dahil olmak üzere, tüm akademik faaliyetlerini bir rapor halinde ders yılının bitmesinden en geç bir ay sonra Bölüm Başkanlığı aracılığıyla Rektörlüğe sunmak zorundadır.

 

(3)Tüm akademik personel araştırma yapmak ve bunları uluslararası alanda tanınan yayın organlarında yayınlamak için gerekli çabayı göstermekle yükümlüdür.

 

(4)Kısmî statüde görev yapan akademik personelin görev ve sorumlulukları sözleşmelerinde belirtildiği şekildedir.

 

Akademik Personelin Atanması veya Bir Üst Unvana Yükseltilmesi
Madde 8 –(1)
Akademik personelin bir üst unvanlı kadroya yükseltilmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuattaki esaslara göre yapılır. Üniversite, akademik personelin kadroya atanması ve yükseltilmesinde 2547 sayılı yasada aranan koşullara ek olarak Senato tarafından belirlenecek başka ilke ve kurallara da uyulmasını şart koşabilir.

 

Madde 9- (1)Birimler itibariyle ihtiyaç duyulan devamlı statüdeki akademik personel kadroları ve bu kadrolara sağlanacak özlük hakları Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından saptanır.

 

(2)Rektör, Üniversite bütçesinin hazırlanmasında norm kadroda bulunan öğretim elemanı kadrolarından kaç tanesinin o yılda kullanılacağını göz önünde bulundurur.

 

Madde 10-(1)Bir üst akademik unvana yükseltilmeyi talep eden devamlı statüdeki öğretim üyesi, Rektörlüğe başvurmak için bir "Başvuru Dosyası" hazırlar. Başvuru dosyasının içeriği ile ilgili ayrıntılar Senato tarafından saptanır.

 

Madde 11-(1)Bir üst akademik unvana yükseltilmek üzere başvuran adayların akademik niteliklerinin değerlendirilmesi için, Rektör tarafından, varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri veya mevzuata göre gerektiği takdirde üçü üniversite dışından olmak üzere 2547 sayılı yasada belirtilen sayı ve nitelikteki öğretim üyelerinden oluşan bir "jüri" kurulur.

 

(2)Jüride yer alan her üye, adayın araştırmalarını, yayınlarını, hakem raporlarını, ders verme deneyimini ve başarısını, akademik, idarî ve meslekî hizmetleri ile Üniversitede gösterdiği başarıyı değerlendirerek ayrıntılı birer rapor hazırlayarak Rektöre sunar. Rektör, Üniversite Yönetim Kurulunun görüşünü alarak atamayı gerçekleştirir.

 


Özlük Hakları
Madde 12-(1)
Üniversitede çalışan akademik personelin ücret ve ücretlerle ilgili diğer özlük haklarına ilişkin hususlar yapılan sözleşmelerde ayrı ayrı gösterilir.

 


Görevlendirmeler
Madde 13-(1)
Akademik personelin, yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer vb. bilimsel ve diğer toplantılara katılmak, araştırma ve inceleme gezileri yapmak üzere harcırahlı veya harcırahsız olarak 15 güne kadar görevlendirilmesi ilgili bölüm başkanı ve dekanın/müdürün görüşü alınarak Rektörün onayı ile mümkündür. 15 günü aşan görevlendirmeler için Mütevelli Heyetin onayı gereklidir.

 

(2)Görev nedeniyle şehir ve ülke dışına yapılacak seyahatlerde ödenecek yolluk ve diğer ödemeler Seyahat ve Seyahat Avans Yönergesi'ne göre yapılır.

 

 

Diğer Görevlendirmeler
Madde 14-(1)
Diğer üniversiteler veya üniversite dışındaki kuruluşlardan İzmir Ekonomi Üniversitesinde ders vermek üzere 2547 sayılı kanunun 40/a ve 31. maddelerine göre yapılacak ders görevlendirmeleri ilgili birimlerin teklifi üzerine Rektör onayı ile gerçekleştirilir.

 

Akademik Özgürlük
Madde 15-(1)
Öğretim üyeleri görüş ve düşüncelerini serbestçe savunur, dilediği konularda özgürce akademik çalışma ve araştırma yapabilir. Öğretim üyeleri görüşleri, düşünceleri ve araştırma konuları nedeniyle kınanamaz.

(2)Akademik özgürlük, T.C. Anayasası ve kanunlarında belirtilen hükümlere aykırı, görevini ihmal sonucunu doğuracak ve Üniversiteye zarar verecek şekilde kullanılamaz.

Disiplin
Madde 16-(1)
Akademik personel hakkında aşağıdaki nedenlerle disiplin soruşturması açılabilir.
a) Yetki ve sorumluluk sınırlarını aşmak,
b) Ülke, üniversite çıkar ve itibarını zedelemek,
c) Görevini, ilgili mevzuat ve Üniversitede uygulanan kurallara aykırı olarak yerine getirmek.
d) Üniversitedeki iş huzuru ve çalışma düzenini bozmak.

 

Madde 17-(1)Disiplin soruşturması açmaya Rektör yetkilidir. Rektör, disiplin suçu hakkında bizzat veya dolaylı olarak bilgi sahibi olduğunda soruşturmayı bizzat kendisi yapabileceği gibi soruşturmacı tayini sureti ile de yaptırabilir.

 

(2)Soruşturmanın yürütülmesinde, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nde belirtilen yöntem uygulanır.

 

İzinler
Madde 18-(1)
Akademik personelin her yıl için dört (4) hafta yıllık izin hakkı vardır. İzinleri kullanma tarihleri, ilgili bölüm başkanı ve dekan/müdür tarafından akademik takvime uygun şekilde saptanır. İzinler, Rektörün onayı ile kullanılır.

 

(2)Rektörün izni Mütevelli Heyet Başkanının onayına bağlıdır.

 

(3)İş Kanunu ve ilgili mevzuatla verilen diğer izin hakları, bu mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılır.

 

Ücretli Bilimsel Çalışma İzni
Madde 19- (1)
(Değişik : SK- 27/01/2012–185 A-25/ MK- 07/02/2012-18/20)

 

(2)(Değişik SK 02.05.2018-340-A/7- MH 02.05.2018-43)İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik izinleri akademik ve entelektüel gelişiminin önemli bir parçası olarak kabul eder. Bu kapsamda, devamlı statüdeki doçent ve profesörlere, Üniversitede aralıksız olarak yedi (7) yıl çalışmaları koşulu ile  bilimsel çalışmalarda bulunmak üzere bir eğitim-öğretim yılına kadar "ücretli izin" (sabbatical) verilebilir. Doktor Öğretim Üyesi  iken ücretli bilimsel çalışma izni kullanan öğretim üyelerinin, daha önce kullandıkları izin süresi, bu süreden mahsup edilir.

 

(3)(Değişik SK 02.05.2018-340-A/7- MH 02.05.2018-43)En az üç yıl devamlı eğitim-öğretim görevinde bulunan Doktor Öğretim Üyesine, en fazla üç ay ücretli izin verilebilir. Bu süre, ücretli iznin en fazla yarısı kadar ücretsiz izin olarak uzatılabilir.

 

(4)Ücretli izin işlemlerinde aşağıda belirtilen süreçler takip edilir.

 

a)  Ücretli çalışma izni kullanacak öğretim üyesi en az altı (6) ay önceden Bölüm Başkanlığına/Fakülte Dekanlığına bildirimde bulunmalıdır.

 

b)Bildirimde çalışmanın amacı, gidilecek üniversite ve izin istenilen zaman diliminde yapılması planlanan bilimsel faaliyetlere ilişkin gerekçe, üniversiteye sağlayacağı katkı ve destek talebi açık bir biçimde belirtilmelidir.

 

c) İzin kullanılacak süre içinde eğitim ve öğretim programlarının aksatılmayacağı, ilgili bölüm başkanının/dekanın önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile teyid edilmelidir.

 

d) Talep, ilgili bölüm başkanı/dekanın görüşü, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Rektör’ün onayı ile Mütevelli Heyetine sunulur.

 

(5)Ücretli izin kullananlar, izin sonunda kendilerine verilen onaylanmış çalışma programlarına göre düzenleyecekleri ayrıntılı faaliyet raporunu Rektörlüğe vermekle yükümlüdürler. İlgili raporda yapılan çalışma ve elde edilen sonuçlar başvuru talebinde belirtilen amaçlar ile karşılaştırılmalı şekilde aktarılır. Öğretim Üyesi Yıllık Değerlendirme Raporuna bu rapor da eklenir.


Mecburi Hizmet Yükümlülüğü
Madde 20- (1)(Değişik : SK- 27/01/2012–185 A-25/ MK- 07/02/2012-18/20)

Çeşitli nedenlerle üç ayı aşan süreyle Üniversite dışında ücretli görevlendirilen veya ücretli bilimsel çalışma izni verilen personelden görevli olduğu sürenin iki katına kadar süreyle  Üniversitede hizmet ifa edeceğine ilişkin taahhütname alınır.

(2)Ücretli (sabbatical) bilimsel izne ayrılan akademik personelin görevine dönmemesi veya hizmet taahhüdünde belirtilen süreden önce görevinden ayrılması halinde,  yerine getirilmeyen taahhüt süresi için tahakkuk edecek maaş miktarı kadar  tazminatı Üniversiteye ödemekle yükümlüdür


Ödüllendirme
Madde 21-(1)
Akademik personelin ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı bilimsel araştırma ve yayınlara katkısı, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre ödüllendirilir.

 

Yürürlük
Madde 22-(1)
Bu yönerge Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme
Madde 23-(1) 
Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 

Bu yönerge 07.01.2002 tarih ve 03/4 sayılı Senato kararı ve 08.01.2002 tarihli ve 11/B-7 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.