BİLİMSEL YAYINLAR TEŞVİK ESASLARI


Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1)(Değişik SK 02.05.2018-340-A/7- MH 02.05.2018-43)Bu Uygulama Esasları, üniversitemizde tam zamanlı olarak görevli tüm öğretim elemanlarının uluslararası düzeyde yayın yapmaya teşvik edilmesine ilişkin usul ve ilkeleri belirlemeye yönelik olup, bu amaç çerçevesinde yapılacak işlemleri kapsar.

Uluslararası Yayınların Tanımı ve Sınıflandırılması
Madde 2- (1)Bu uygulama esaslarında ISI Web of Science (WoS) veri tabanlarınca taranan bilimsel yayın “Uluslararası düzeyde yayın” olarak tanımlanmıştır.

Ödeme Esasları
(Tam Makaleler)
Madde 3- ISI Web of Science (WoS) endeksleri tarafından taranan bilimsel içerikli bir dergide tam makale yayın yapan her bir akademik personel Madde 3.1'de belirtilen miktarlarda ödüllendirilir.

Madde 3.1.(Değişik SK 26/10/2015-258-A/5 / MH 03/11/2015-12)

Ödeme Tablosu

 


Madde 3.2. (Değişik SK 26/10/2015-258-A/5 / MH 03/11/2015-12) Madde 3 kapsamında yer alan 7 (yedi) ve daha fazla yazarlı uluslararası yayınlar için kişi başına düşen teşvik miktarı bu kapsamdaki en yüksek ödül olan 5000 TL’nin toplam yazar sayısına eşit şekilde bölünmesiyle elde edilir. Kişi başına düşen teşvik miktarının 400 TL’nin altında durumlarda ödeme yapılmaz.

Madde 3.3. Bir yazarın aynı dergideki her bir yayını ayrı ayrı ödüllendirilir.

Madde 3.4. Bir yayın yalnızca bir defa ödüllendirilir.

Madde 3.5. Web of Science (WoS) endeksleri tarafından henüz taranmamış bilimsel yayınlar önceden ödüllendirilmez.

Madde 3.6. (Mülga  SK 26/10/2015-258-A/5 / MH 03/11/2015-12)

Madde 3.7.(Değişik SK 26/10/2015-258-A/5 / MH 03/11/2015-12) WoS endeksleri tarafından tarandığı halde yazarlardan editörlük veya basım ücretleri (handling fee, page charge, article processing charge, makale gönderim ücreti v.b.) talep eden dergilerde yayınlanan tam makaleler teşvik kapsamı dışındadır. Ancak, başvuru ya da teslim ücreti talep eden dergilerde yayınlanan tam makaleler ile TÜBİTAK–ULAKBİM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı kapsamında yer alan dergiler bu yönerge kapsamında teşvik edilir.

Ödeme Esasları
(Konferans Bildirileri, Teknik Not, Editöre Mektup, Vaka Takdimi, Tartişma, Araştirma Sonuçlarinin Ön Duyurusu vb. Yayınlar)

Madde 4-  Değişik (SK 06/09/2017-320-A/8-MH 03/10/2017-35  ) WoS endeksleri (CPCI-S, CPCI-SSH) tarafından taranan bilimsel içerikli bir konferans bildiri kitabında bildirisi yayınlanan veya WoS inovasyon endeksi (DII) tarafından taranan patent sahibi veya WoS endekslerince taranan dergilerde, teknik not, editöre mektup, vaka takdimi, tartışma, araştırma sonuçlarının ön duyurusu, düzeltme, hikâye, kitap, film ve yazılım eleştirisi, bilimsel mektup, yeniden inceleme, senaryo, v.b. bilimsel yayınlar yapan, her bir akademik personel Madde 4.1’ de belirtilen miktarlarda ödüllendirilir.

Madde 4.1.(Değişik SK 26/10/2015-258-A/5 / MH 03/11/2015-12)

 

Madde 4.2. (Değişik SK 26/10/2015-258-A/5 / MH 03/11/2015-12)Madde 4 kapsamında yer alan 5 (beş) ve daha fazla yazarlı uluslar arası yayınlar için kişi başına düşen teşvik miktarı bu kapsamdaki en yüksek ödül olan 2000 TL’nin toplam yazar sayısına eşit şekilde bölünmesiyle elde edilir. Kişi başına düşen teşvik miktarının 200 TL’nin altında olduğu durumlarda ödeme yapılmaz.

Madde 4.3. Konferans bildirisi ile teşvikten yararlanabilmek için bildiri sunumunun yapıldığının belgelendirilmesi şarttır.

Madde 4.4. Madde 4 kapsamındaki yayınlara yapılacak ödemelerde Madde 3.3-3.5 de verilen hükümler aynen geçerlidir.

Ödeme Esasları
(Kitap, Kitap Editörlüğü, Kitapta Kısım/Bölüm)
Madde 5- (Değişik SK 26/10/2015-258-A/5 / MH 03/11/2015-12)WoS endeksleri tarafından taranan akademik içerikli her bir kitap için 3000 TL, kitap, veya bilimsel içerikli dergi özel sayı editörlüğü için 1500 TL, kitapta bölüm veya kısım için 1000 TL esere katkı yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personeli arasında eşit olarak paylaştırılır. Bu durumların iki ya da daha fazlası aynı kitapta yer aldı ise yukarıdaki teşvik ödüllerinden en yüksek olanı verilir.

Madde 5.1. Mülga(SK 06/09/2017-320-A/8 -MH 03/10/2017-35 )

Madde 5.2. Bir eser yalnızca bir defa ödüllendirilir.

Madde 5.3. WoS endeksleri tarafından henüz taranmamış kitaplar önceden ödüllendirilmez.


Madde 5.4. Ödüle esas eser, orijinal bir kopyası ilgili makamda kalacak şekilde başvuru ile birlikte teslim edilmelidir.

Başvuru ve Değerlendirme
Madde 6- (1)  Başvurular yayının basım yılını izleyen yılın sonuna kadar yapılabilir.

Madde 7- (1) (Mülga SK 26/10/2015-258-A/5 / MH 03/11/2015-12)


Madde 8- (1) Bir akademik yılda Madde 3 kapsamında yer alan iki tam makalesi yayınlanan akademik personelin, ilgili Fakülte Dekanı/Yüksekokul Müdürü’nün onayı ile yayını takip eden akademik yılda ders yükü 1/4 - 1/3 oranlarında azaltılabilir.

Madde 9- (1) Bu esaslarda belirtilen teşvikten yararlanabilmek için teşvike esas olan yayında, yazarı ile birlikte eserin yayınlandığı dilde üniversitemizin adının tamamının (Örneğin İngilizce yayınlarda Izmir University of Economics, Türkçe yayınlarda İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak), kısaltılmadan ve bağımsız bir bütünlük içinde açıkça belirtilmesi zorunludur. Tek bir dergi/kitap/bildiri kitabı içinde birden fazla teşvike esas yayın olması durumunda, her yayında kurum adının ayrıca belirtilmiş olması gereklidir. Yalnızca kurum adının belirtildiği yayına ödeme yapılır.

Madde 10- (1) Uluslararası bilimsel yayınlara teşvik programı kapsamında yapılacak yazılı başvurular, teşvike esas ilgili yönerge hükmü, bilimsel yayının bir kopyası, bilimsel yayının WoS endekslerince tarandığını gösterir çıktı eklenerek, ilgili bölüm başkanı ve dekanın onayını takiben Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısının onayına sunulur.

Madde 11- (1) Bilimsel Yayın Teşvik Esasları kapsamında yer almayan ancak Üniversitenin saygınlığına ve tanınırlığına büyük oranda katkı sağladığı tespit edilen üstün nitelikli bir eser veya hizmet Rektörlüğün önerisi ve Mütevelli Heyetin kabulü ile Mütevelli Heyetin belirleyeceği miktarlarda ödüllendirilebilir.

Yürürlük
Madde 12- (1) Bu esaslar Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 13- (1) Bu esaslarda belirtilen hükümler İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Bu esas 09.02.2012 tarih ve 186-A/8 sayılı Senato kararı ve 20.03.2012 tarihli ve 19 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.