AKADEMİK AMAÇLI ÖĞRENCİ EĞİTİM GEZİLERİ YÖNERGESİ


 

Amaç ve Kapsam
Madde 1-
Bu Yönerge,  İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin teorik bilgilerini uygulama ile pekiştirilmelerini sağlamak; mesleki, kariyer ve kişisel gelişmelerine katkıda bulunmak üzere yurt içi veya yurt dışında düzenlenecek akademik amaçlı araştırma ve inceleme gezilerinin düzenlenmesinde dikkate alınacak ilkeleri kapsar.

 

Tanımlar
Madde 2-
Bu yönergede belirtilen;

Kısa süreli Geziler: Beş iş gününe kadar süren gezileri,

Uzun süreli Geziler: Beş işgününü geçen ve en fazla 10 işgününe kadar devam eden gezileri,

Günübirlik Geziler: Şehir içinde ve/veya yakın çevreye yapılan ve gün içinde tamamlanacak gezileri tanımlar.

 

Dayanak
Madde 3-
Bu yönerge İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 3. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Gezilerin Programlanması ve Onay İşlemleri
Madde 4-
Her hangi bir ders kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan gezilerin, gezinin başlangıç tarihinden en az 2 hafta önce Rektörlüğe bildirilerek gerekli onayların alınması gereklidir.

 

Dersler dışında programlanacak geziler için de en az 3 hafta önce ilgili Fakülte Dekanlığı tarafından Rektörlüğe bildirimde bulunulur ve gerekli onayın alınmasıyla gezi gerçekleştirilebilir.

 

Madde 5-Her dönemde düzenlenecek geziler, ilgili derslerin Syllbus’larında belirtilmek suretiyle her dönem başında öğrencilere duyurularak ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu’nda kararlaştırılır.

 

Madde 6-Ders kapsamında yurt dışına yapılacak grup gezileri dönem arasında veya yaz aylarında gerçekleştirilebilir. Bu tür geziler final sınav dönemlerinde de yapılamaz. Yarıyıl içinde düzenlenecek gezilerin de öğrencilerin sınav tarihlerine denk getirilmemesine özen gösterilir.

 

Festival, yarışma vb. nedenlerle temsil amaçlı olarak gerçekleştirilecek yurt içi veya yurt dışı gezileri 5 iş gününü geçmemek kaydıyla dönem içinde de gerçekleştirilebilir.

 

Gezi Görevlendirmeleri
Madde 7-
Düzenlenecek her bir grup gezisi için, öğretim elemanları arasından bir Koordinatör ile yeterli sayıda öğretim elemanı görevlendirilir.

 

Gezide görevlendirilecek öğretim elemanlarının sayısı en az 10 öğrenciye 1 öğretim elemanı düşecek şekilde belirlenir.

 

Bir öğretim elemanı, bu tür geziler için bir öğretim yılında en fazla iki kez görevlendirilebilir.

 

Tüm katılımcılar(öğrenciler ve öğretim elemanları)  gezi süresince görevli-izinli sayılırlar.

 

Ders kapsamında gerçekleştirilecek “Kısa süreli” teknik inceleme gezilerine yalnız o derse kayıtlı öğrenciler ile o dersi ve/veya yürütülmesine yardımcı olan öğretim elemanları katılabilir.

 

Giderlerin Karşılanması
Madde 8-
Gezi katılım giderleri, geziye katılan öğrenciler tarafından karşılanır.

 

Eğitim gezilerine ait yurt içi ulaşım giderleri ile görevli öğretim elemanlarının giderleri bütçe imkânları dâhilinde Üniversite tarafından karşılanır.

 

Bu geziler kapsamında ziyaret edilecek fuar, müze, ören yeri, gösteri merkezleri vb. yerlerin giriş ücretleri katılımcılara aittir. 

 

Akademik amaçlı gezilerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere Üniversitenin yıllık gelirinin %0,5’i ayrılarak  “Gezi Fonu” oluşturulur. Gezi giderleri bu fondan karşılanır. Yılı içinde kullanılmayan Gezi Fonu ödeneği ertesi yıla devredilir.

 


Derslerin Telafisi
Madde 9-
Dersi veren öğretim üyelerinin /öğretim görevlilerinin katıldığı geziler nedeniyle normal programında yapılamayan dersler, telafi edileceği tarihleri önceden belirlenip “Telafi Formu” düzenleyerek idareye bildirilmek suretiyle daha sonra telafi edilir.

 

Kısa Süreli Yurt Dışı Geziler
Madde 10-
Kısa süreli yurt dışı gezilerinin amacı, öğrencinin eğitim programıyla ilgili bilimsel etkinliklere ve fuarlara katılımını sağlamak, uluslararası düzeyde deneyimini artırmak ve eğitim programıyla ilgili evrensel uygulamaları incelemektir.

 

Bu kapsamdaki geziler, öğrencilerin katılacağı bilimsel etkinlik, öğrenim gördüğü akademik programla ilgili fuar, sempozyum, kongre vb. bilimsel/sanatsal etkinlikler olabilir.

 

Uzun Süreli Yurt Dışı Geziler
Madde 11-
Uzun süreli gezinin amacı, öğrencinin bilgisinin arttırılması ve deneyiminin geliştirilmesidir. Bu çerçevede uzun süreli seyahat, öğrencinin akademik programıyla ilgili bir araştırmayı sürdürmesini, belirli analizleri, incelemeleri yapmasını içerir.

 

Öğrenci, bu seyahatini (Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan) bir üniversiteye veya ilgili bir araştırma kurumuna, bilimsel ve/veya teknolojik bir çalışma çerçevesinde yapmalıdır.

 

Kısa Süreli Yurt İçi Geziler
Madde 12-
Kısa süreli yurt içi gezilerinin amacı, öğrencinin eğitim programıyla ilgili olarak yurt içindeki firmalarda inceleme ve araştırmalarda bulunmak, düzenlenen bilimsel etkinliklere ve fuarlara katılımını sağlamak, ulusal düzeyde deneyimini artırmak ve eğitim programıyla ilgili uygulamaları incelemektir.

 

Bu kapsamdaki geziler, firma ve sanatsal mekan ziyaretleri, bilimsel etkinlikler, öğrenim verilen akademik programla ilgili fuar, sempozyum,  kongre vb. etkinlikler olabilir.

 

Uzun Süreli Yurt İçi Geziler
Madde 13-
Uzun süreli yurt içi gezinin amacı, öğrencinin bilgisinin arttırılması ve deneyiminin geliştirilmesidir. Bu çerçevede uzun süreli seyahat, öğrencinin akademik programıyla ilgili bir araştırmayı sürdürmesini, belirli analizleri, incelemeleri yapmasını içerir.

 

Öğrenci, bu seyahatini (Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan) bir üniversiteye veya ilgili bir araştırma kurumuna, bilimsel ve/veya teknolojik bir çalışma çerçevesinde yapmalıdır.

 

Günübirlik Geziler
Madde 14-
Ders kapsamında gerçekleştirilecek günü birlik geziler için ilgili Bölüm Başkanlığı kanalıyla Fakülte Dekanlığından onay alınır ve Üniversiteden destek istenmesi halinde en az 15 gün önceden Rektörlüğe bildirilir.

 

Günübirlik gezinin ders saatleri içinde yapılması halinde sözkonusu dersin telafisi mutlaka gerçekleştirilir.

 

Diğer Hükümler
Madde 15-
Her bir grup gezisi sonunda Koordinatör öğretim elemanı tarafından “Gezi Raporu” düzenlenir. Raporda, program kapsamında ziyaret edilen yerler/kurumlar, görüşülen kişiler, görüşülenlerin iletişim bilgileri, gezi sonunda edinilen deneyimler ve öğrencilere getirilen yararlar vb. bilgilere yer verilir.

 

Öğrencilerin bireysel olarak katıldıkları gezilere ait raporlar,  gezinin sonuçlanmasını takiben öğrenci tarafından 1 hafta içinde hazırlanarak ilgili Fakülte Dekanlıklarına verilir.

 

Hazırlanan gezi raporları Fakülte Dekanlıkları kanalıyla gezi bitimini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğe bildirilir.

 

Madde 16-Akademik amaçlı araştırma ve inceleme gezilerine katılan öğrencilerin derslerden izinli sayılıp sayılmayacağı hususunda Üniversite Yönetim Kurulu’nda karar verilir.

 

Madde 17-Öğrenci Kulüpleri tarafından düzenlenecek sosyal, teknik, temsil vb. amaçlı geziler bu Yönerge kapsamı dışında değerlendirilir.

 

Madde 18-Öğrenciler, gezi sırasında, yükseköğretim öğrenciliği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni temsil etmenin gerektirdiği tutum ve davranış içinde bulunmaya özen gösterirler.

 

Geziye katılan öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gezi sırasında da geçerlidir.

 

Yürürlük
Madde 19-
Bu Yönerge, Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme
Madde 20-
Bu Yönergede belirtilen hükümleri İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Bu yönerge 30.01.2010 tarihli ve A/10 sayılı Senato kararı ve 02.02.2010 tarihli 62/12 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.