Bizi takip edin
|
EN

Yabancı Diller Yüksekokulu

Sınav Geliştirme Birimi

Hazırlık programlarında uygulanan tüm sınavlar, Sınav Geliştirme Birimi tarafından hazırlanır. Sınav Geliştirme Birimi, Öğretim Programı ve Materyal Geliştirme Birimi ve Ölçme ve Değerlendirme Birimi ile işbirliği yaparak sınavların hedeflere uygun hazırlanmasını sağlar. Sınav geçme notları Yabancı Diller Yüksek Okulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

SINAVLAR

DÜZEY BELİRLEME SINAVI

Öğrencilerin Hazırlık Programında bulunacakları düzeyler İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (İDBS) sonuçlarına göre belirlenir. İDBS’den 69,50 puan ve üzeri alan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı’na (İYS) girmeye hak kazanırlar. Bu sınavda da 64,50 ve üzeri not alan öğrenciler başarılı kabul edilip bölümlerinde eğitimlerine devam ederler. İDBS’den 69,50 puan ve üzeri puan alamayan öğrenciler ise aldıkları puanlara göre İngilizce Hazırlık Programına yerleştirilirler.

Her bir modülde altı modül-içi değerlendirme uygulanır. Bunlarda ek olarak öğrencilerin, modül süresince dijital ortamda performans değerlendirmedir.

Dil öğrenme sürecinde, öğrencilerin gelişimlerinin değerlendirilmesi ve gelişimleri hakkında bilgilendirilmeleri, öğrenme sürecini başarılı bir şekilde devam ettirebilmeleri açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, öğrencilerin ifadeye dayalı dil becerilerinin ölçülmesi amacıyla üç sınıf-içi değerlendirmesi, okuduğunu anlama, dili kullanabilme ve kelime bilgilerinin ölçülmesi için de üç sınıf-içi değerlendirmesi olmak üzere toplam altı sınıf-içi değerlendirmesi uygulanmaktadır. Sınıf-içi değerlendirmeler, sınıf ortamında öğretim elemanları gözetiminde yapılır. İfadeye dayalı olan değerlendirmelerde, öğrencilerin performansları önceden oluşturulmuş ölçütlere göre, öğretim elemanları tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmeler sonrasında öğretim elemanlarından alınan geribildirimler, öğrencilere modül hedeflerini ne derecede gerçekleştirdikleri konusunda bilgi verme amaçlıdır. Okuduğunu anlama, dili kullanabilme ve kelime bilgilerinin ölçüldüğü değerlendirmeler ise test şeklinde uygulanır ve optik okuyucu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmeler sonrasında da öğrencilere, öğretim elemanları tarafından geribildirimde bulunulur.

A, B ve C düzeylerindeki öğrencilerin modül çıkış sınavına girebilmeleri için, sınıf-içi değerlendirmelerinden en az 59,50 almış olmaları gerekmektedir. D düzeydeki öğrencilerin İYS’ye girebilmeleri için sınıf-içi değerlendirmelerinden en az 64,50 almaları şarttır.

 

Modül-içi Değerlendirmeleri (A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07)

Değerlendirme türleri ve ağırlıkları:

A01: Kelime ve Dilbilgisi %10
A02: Dinleme ve Okuma %15
A03: Kelime ve Dilbilgisi %10
A04: Yazma %20
A05: Konuşma %15
A06: Portfolyo Ödevleri %20
A07: Sınıf Performansı Değerlendirme (CPG) %10
Toplam: %100

Sınıf içi Değerlendirme (CPG) öğrencilere her bir öğretmenleri tarafından verilen değerlendirme notudur. Öğrencilerin sınıf içi performansı 4 başlık altında değerlendirilir. Bunlar, Dilin Kullanımı, Derse Katılım, Sınıf içi Davranış, ve Kişisel gelişim olarak belirlenmiştir.

Modül-içi değerlendirmeler ve Gateway sınavlarıyla ilgili detaylı bilgiye https://ieu.blackboard.com/ sayfasından erişilebilir. Bu bağlantıya sadece YDYO öğretim elemanları ve öğrencileri erişebilir.

MODÜL ÇIKIŞ SINAVI (GATEWAY EXAM)

Modül sonu sınavı her modülün sonunda, modül içi değerlendirme koşullarını yerine getirmiş öğrencilere verilen bir sınavdır. Bu sınavın amacı, öğrencilerin tamamladığı modülün hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ölçmek ve bir üst düzey programa hazır olup olmadıklarını tespit etmektir. Modül Çıkış Sınavları dört ana dil becerisini (Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma) ölçmek üzere tasarlanmıştır. Modül sonu sınavına girmek için ön koşul, modül-içi değerlendirmelerden toplamda en az 59,50 almak ve ilgili düzeyin devamsızlık limitini aşmamış olmaktır.

Modül sonu sınavından en az 59,50 alan öğrenciler bir sonraki modülde bir üst düzeye devam ederler.
Upper-Intermediate (D) düzeyde Modül sonu sınavı bulunmamaktadır. Modül-içi değerlendirmelerden toplamda en az 64,50 alan ve devamsızlık limitini aşmamış olan upper-intermediate (D) düzey öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırlar.

Modül-içi değerlendirmeler ve Gateway sınavlarıyla ilgili detaylı bilgiye https://ieu.blackboard.com/ sayfasından erişilebilir. Bu bağlantıya sadece YDYO öğretim elemanları ve öğrencileri erişebilir.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (PIE)

İngilizce Yeterlik Sınavı’nın (PIE) amacı adayların fakültelerindeki eğitimi sürdürebilecek düzeyde İngilizce yeterliğine sahip olup olmadıklarını tespit etmektir.

İngilizce Yeterlik Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki ana bileşenden oluşur. Yazılı ve sözlü kısımlar iki ayrı günde uygulanır.

İngilizce Yeterlik Sınavı Yazılı Kısım:

Sınavın yazılı kısmı, adayların akademik okuma, yazma, dinleme becerileri ile dilbilgisi ve kelime bilgisi düzeylerini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. Akademik yazma bölümü dışında tüm bölümlerde optik form kullanılır.

Sınavın yazılı kısmı toplam 245 dakika süren üç oturumda uygulanır.
 I.   Oturum: Yazma  80 dakika 09:30-10:50
II.  Oturum: Dinleme ve Okuma105 dakika11:15-13:00
III. Oturum: Kelime ve Dilbilgisi  60 dakika14:00-15:00
Sınavın yazılı kısmı, adayın alacağı toplam puanın %80’ini oluşturur.

İngilizce Yeterlik Sınavı Sözlü Kısım:

Sınavın sözlü kısmı, yapılandırılmış bir mülakat şeklinde tasarlanmış olan ve adayların aşağıdaki becerilere sahip olup olmadıklarını ölçen bir sınavdır:
sorulara detaylı yanıt verebilmek ve amacına uygun, tutarlı ve anlamlı bir konuşma yapabilmek,
doğal bir akıcılıkla konuşabilmek,
açıkça anlaşılabilmek için doğru tonlama ve telaffuz sergilemek,
çeşitli dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri doğru ve uygun bir şekilde kullanmak.
Sınavın sözlü kısmının süresi her bir aday için 10 dakikadır.
Sınavın sözlü kısmı adayın alacağı toplam puanın %20’sini oluşturur.

İngilizce Yeterlik Sınavı’nda en az 64,50 (yazılı kısmın %80’i ve sözlü kısmın %20’si) alan öğrenciler öğrenim görecekleri fakültelere geçmeye hak kazanırlar.

PIE sınavıyla ilgili detaylı bilgi ve örneklere https://sfl.ieu.edu.tr sayfasından erişilebilir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bölümler optik formlara işaretlenir ve optik okuyucu tarafından değerlendirilir. Konuşma ve yazma bölümleri ise öğretim elemanlarından oluşan bir grup tarafından değerlendirilir. Bu öğretim elemanları konuşma ve yazma bölümlerinin değerlendirilmesi konusunda eğitim almıştır. Puanlamada tutarlılığın ve güvenirliğin sağlanması amacıyla her bir öğrencinin yazma performansı iki öğretim elemanı tarafından değerlendirilmektedir. İki öğretim elemanının puanlamasında büyük farklılıklar olması durumunda o öğrencinin kâğıdı Sınav Geliştirme Birimi’ne teslim edilir ve bu birim son değerlendirmeyi yapar.


SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav değerlendirmeleri sonuçlandığında öğrencilerin aldıkları puanlar, https://sfl.ieu.edu.tr adresinde sınavı takip eden üç gün içinde ilan edilir.

SINAV SONUÇ İTİRAZLARI

Öğrencilerin Gateway ve PIE sınav sonuçlarına maddi hata itirazında bulunma hakları vardır. Bunun için YDYO sekreterliğinden alınacak olan matbu dilekçenin doldurularak sınav sonuçlarının ilanını takiben en geç üç gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. İtiraz başvuruları Sınav Geliştirme Birimi tarafından incelenir. Bu inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılır. Öğrenciler itiraz sonuçlarını YDYO sekreterliğinden öğrenebilirler.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.